Page 4 - Es Busqueret 45
P. 4

Editorial


    S’Albufera de Mallorca, llums i ombres en el 30è aniversari del parc natural

       El passat gener es compliren 30  d’ampliació del parc, els avanços són  taminació de l’aqüífer que la nodreix. La
    anys de la declaració del parc natural  escassos i sobre el terreny els efectes  revisió del Pla Hidrològic, que es tramita
    de s’Albufera de Mallorca, el primer es- de la problemàtica són ara més evi- en aquests moments, renuncia a esta-
    pai natural protegit de les Illes Balears.  dents.           blir objectius quantificables i tempora-
    Tres dècades que en general hem de   Des del 2011 la direcció del parc  litzats quan a la millora de les condici-
    qualificar com a molt positives per l’ex- natural ha remès diversos informes a  ons hídriques de l’aqüífer de Sa Pobla,
    periència i els resultats assolits, i en les  la Conselleria de Medi Ambient aler- tal i com hauria de fer si respectàs les
    quals s’Albufera ha estat el referent que  tant sobre el greu empitjorament de la  determinacions generals de la Directiva
    ha marcat el camí a seguir per la res- qualitat ecològica de la zona humida.  Marc de l’Aigua. Renunciar a fer-ho ens
    ta d’espais protegits que s’han declarat  El procés d’eutrofització i salinització  sembla absolutament irresponsable,
    posteriorment. Des del GOB feim arribar  està generant canvis ambientals molt  especialment tenint en compte que la
    el nostre més sincer agraïment a totes  importants, i assistim a la substitució  situació afecta una zona humida empa-
    les persones que amb el seu esforç ho  d’hàbitats i espècies que fins la passa- rada per la convenció internacional.
    han fet possible.
                      da dècada eren dominants i abundants  L’ampliació del parc natural és una
       Aprofitant l’efemèride, el passat  per altres amb menor valor ecològic.  iniciativa sense dubte positiva, i l’aplau-
    17 de febrer s’anunciava l’ampliació del  Especialment al nord del Gran Canal, el  dim. Tot i això, ja sabem que és molt
    parc en 418 hectàrees, un 25% de la seva  salicorniar guanya espai davant el ca- més senzill protegir amb un decret que
    superfície actual, incorporant sobre tot  nyissar, la presència d’espècies com el  gestionar per mantenir o millorar l’estat
    la zona humida confrontant amb l’àrea  bec d’alena, el flamenc o l’ànnera blan- de conservació. S’Albufera requereix en
    agrària de Sa Pobla, que va quedar fora  ca és cada any més important, i en canvi  aquests moments un pla de recupera-
    en el moment de la declaració del parc. fotges i cap blaus han minvat de forma  ció per tal d’abordar amb prou instru-
                      molt evident. La salinització ambiental  ments els grans reptes que té al davant.
       Amb aquesta ampliació s’avança
    en el camí indicat pel Secretariat de la  posa en risc el manteniment de l’hàbi- Per la importància de les decisions que
                                        s’han de prendre, socials, econòmiques
                      tat requerit per algunes de les espècies
    Convenció sobre Zones Humides d’Im- més valuoses del parc, com la boscarla  i financeres, cal que aqueix pla impliqui
    portància Internacional (Ramsar), que  mostatxuda, l’hortolà de canyet i l’agró  un compromís de govern i no única-
    l’any 2010, en un informe realitzat fo- roig.             ment de Medi Ambient. Però ja sabem
    namentalment per evitar la construc-                  que precisament la planificació és un
    ció del camp de golf de Son Bosc, va  Per part de Medi Ambient s’han  dels greus dèficits en la gestió dels es-
    apuntar alguns dels problemes més  anunciat o iniciat algunes intervencions,  pais naturals a les Balears. Les decisi-
    importants de la zona humida protegi- però consideram que no s’estan impul- ons de gestió s’adopten sobre la marxa,
    da i va instar a la seva solució. Entre ells,  sant ni amb la potència ni amb la urgèn- sense perseguir escenaris a mig i llarg
    la manca de PORN, de PRUG i de zona  cia que la situació requereix.  termini. Una estratègia de gestió molt
    perifèrica de protecció, els abocaments  Més enllà de la correcció dels  poc madura, que no està a l’alçada dels
    d’aigües residuals i d’aigua salada, la  abocaments, l’aprofitament de l’aigua  30 anys d’experiència acumulada, i amb
    sobreexplotació hídrica i abús d’agro- de les Font Ufanes o la lluita contra les  la que resulta extremadament compli-
    químics al seu entorn, i les espècies in- carpes, no observam que hi hagi inten- cat poder abordar adequadament la
    vasores.
                      ció de posar fil a l’agulla per esmenar  conservació de s’Albufera i de la resta
       Malauradament hem de dir que 8  un important problema de fons de la  d’espais protegits. ·
    anys més tard, llevat d’aquesta iniciativa  zona humida: la sobreexplotació i con-

                                                        Toni muñoz

     Bec d’alena, Recurvirostra avosetta


   4 - EB45
   1   2   3   4   5   6   7   8   9