Page 5 - Es Busqueret 45
P. 5

Notícies del món


    Per Maite Serra-Franco    Xoriguers per detectar i
    controlar al becut vermell a
    Elx
       Investigadors de l’Àrea d’Ecologia
    del Departament de Biologia Aplica-
    da de la Universitat Miguel Hernández
    (UMH) d’Elx (Alacant), i estudiants en
    pràctiques de Ciències Ambientals de
    la mateixa, han iniciat un estudi enfocat
    a conèixer l’ecologia de la població de
    xoriguer (Falco tinnunculus) al nucli urbà
    d’Elx. Els primers resultats d’aquest
    projecte, al qual col·labora l’Ajuntament
    d’aquesta localitat, demostren que
    aquests rapinyaires consumeixen gran
    quantitat d’insectes, entre els quals es
    troba regularment el coleòpter invasor
    becut vermell (Rhynchophorus ferrugi- Xoriguer, Falco tinnunculus
    neus). Aquest fet podria plantejar que el
    xoriguer podria funcionar com un siste-
    ma de control per a aquesta plaga, tot i  i l’estudi de la dieta i de les preses po- El 90% de les aus marines
    que encara seran necessaris més estu- tencials presents en ells.    presenten restes de plàstic
    dis a llarg termini per avaluar-ho.   Un altre interès d’aquest projecte  al seu interior
       El projecte pretén el monitoreig  és emprar el xoriguer com a espècie in- Un estudi publicat per l’Organit-
    continuat en el temps i té, entre els seus  dicadora de la salut del palmerar, ana- zació de Recerca de la Comunitat Cien-
    objectius, el seguiment i la quantificació  litzant les concentracions de diferents  tífica i Industrial d’Austràlia dóna la veu
    de la població reproductora d’aquesta  substàncies a la sang dels xoriguers i  d’alarma sobre un problema derivat de
    espècie dins del nucli urbà del muni- poder avaluar així potencials alertes sa- la contaminació humana dels oceans.
    cipi d’Elx. També l’estudi de l’ús de les  nitàries.         S’apunta el fet que el 90% de les aus
    àrees principals, amb especial interès  h t tp :// w w w . d ia r i o i n f or ma c i on . c om / marines han ingerit plàstic alguna ve-
    als palmerars històrics del centre urbà,  elche/2017/07/04/cernicalos-detectar-arrinco-
                      nar-picudo-rojo/1913560.html    gada, una xifra que arribarà fins al 99%
                                        al 2050.
                                          Segons els investigadors, entre 4,8
                                        i 12,7 milions de tones de plàstic acaben
                                        als nostres oceans cada any. Si tenim
                                        en compte que anualment es produei-
                                        xen al voltant de 300 milions de tones
                                        d’aquest material al món, la quantitat
                                        d’escombraries que va a parar al medi
                                        marí és, a les totes, desproporcionada.
                                        És impossible saber quina quantitat to-
                                        tal de plàstic es troba escampada per
                                        tots els oceans a l’actualitat, encara que
                                        segons uns primers càlculs, la quantitat
                                        d’escombraries contaminants a l’Oceà
                                        Pacífic seria equivalent a dues vegades
                                        la grandària d’Estats Units.
                                          Les aus, al trobar-se al cim de la
                                        cadena alimentària marina són uns
                                        bons indicadors d’aquest problema,
                                        ja que s’alimenten d’espècies que a la
                                        vegada mengen unes altres que també
                                        han ingerit aquest nociu material plàs-
    Midway, 2009-2010, Chris Jordan                     tic.

                                                      EB45 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10