Page 3 - Es Busqueret 48
P. 3

Sumari                          A través de l’objectiu       Notícies del món
                        2  Somnis complits        58  per Maite Serra-Franco
                           per Marilena Matas
                           coordina Xavier Mas      60  Notícies de casa
                                            per Maite Serra-Franco
                       4   Editorial             Estudiant les aus

                                         62 Quants d’anys viuen les aus?

                          Col·laboració           (II)
                        5  Les aus de pedra. Grafits     per Pere Garcias
                          d’aucells als edificis històrics
                          de Mallorca            Col·laboració
                          per Elvira González i Emilia Segura   68  El mercat de l’extinció (II)
                                            per Maite Serra-Franco
                          Naturalisme
                        10  El picaplatges camanegre a les  Un racó per descobrir
                          Illes Balears, situació actual i   72 Observant aucells per Tossals
                          principals amenacess        per Rafel Mas
                          per Xavier Méndez Chavero, Jordi Serapio
                           Riera, Manuel Suárez Verger  78  Identificació
                                            El setmesó i el soterí
                          Fora de ruta             per Manolo Suàrez
                                            dibuixos de Cati Artigues
                        26  L’alosa puput, Alaemon aludipes
                           per Steve Nicoll         Més que ocells

                                         80  Bulboses de tardor
                          Reportatge             per Cati Artigues

                       30  S’Albufera, a través del mirall
                           per Néstor Carda         Quadern de camp
                                          82   per Steve Nicoll
                       Es Busqueret
                       Divulgació naturalística de les Illes Balears

                       Número 48 - Publicació gratuïta.       Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Tiruril·lo camanegre,
                                              Charadrius alexandrinus
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia    Autor: Pere Garcias.
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Félix de Pablo,
                       Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Josepa Rubio
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Néstor Carda, Carlos Delgado, Luis García, Pere Garcias, Elvira González, J.J. Harrison, Daniel Hinckley,
                       Gala Lligoña, Toni Málaga, Josep Manchado, Rafel Mas, Xavier Mas, Marilena Matas, Miquel McMinn,
                       Xavier Méndez, Maties Rebassa, Lauren Roman, Emília Segura, Jordi Serapio, Jaime Sicilia, Marek
                       Szczepanek, Mindaugas Urbonas, Frank Vassen, Francesco Veronesi, AFONIB, SOM
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                       Els drets de còpia de les imatges corresponen als seus autors.                                                      EB48 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8