Page 6 - Es Busqueret 48
P. 6

Núm. cat.: 01

     Un colom
     Torre de l’Homenatge del castell de Bellver.
     Planta baixa.

     20 x 21 a 30 cm.
     Dibuix incís sobre revoc de calç.
     Probable autor: Andreo Bernal. Cronologia: 1714.
     Colom roquer, Columba livia. Espècie columbifor-
     me, família que integra coloms i tòrtores que són
     molt comuns a les Balears com a reproductores.
     Viu a penya-segats marins, coves i barrancs. Poc
     identificable el colom al grafit per a poder deter-
     minar a quina espècie pertany, el més probable
     és que fos un colom.
     Bibliografia: GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Els gra-
     fits de la Torre de l’Homenatge. Les imatges cir-
     cumdants per a un extraordinari zoòtrop” in: Els
     grafits de la Torre de l’Homenatge del Castell de
     Bellver/ Los grafitos de la Torre del Homena-
     je del Castillo de Bellver, Ajuntament de Palma,
     2006, p. 92, fig. 46.

                                jaime sicilia


     Núm. cat.: 02                    Es tracta d’un colom. Identificació ornitològica descrita al
                               grafit anterior.
     Colom de la pau
                               Bibliografia: GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Els grafits de la
     Torre de l’Homenatge del castell de Bellver. Planta baixa.
                               Torre de l’Homenatge. Les imatges circumdants per a un
     106 x 85 a 80 cm.                  extraordinari zoòtrop” in: Els grafits de la Torre de l’Home-
                               natge del Castell de Bellver/ Los grafitos de la Torre del
     Dibuix incís sobre revoc de calç.
                               Homenaje del Castillo de Bellver, Ajuntament de Palma,
     Probable autor: Andreo Bernal. Cronologia: 1714.  2006, p. 94, fig. 51.


   6 - EB48
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11