Page 10 - Es Busqueret 50
P. 10

Organitzar un congrés no és gens
    fàcil i si, a més a més, es fa en els temps  el lloc, una illa dins una illa, el Llatzeret, ben al
    que corren ja us podeu imaginar que  mig del port de Maó
    l’esforç resulta titànic, i això és el que va
    fer la Societat Ornitològica de Menorca  El Llatzeret es troba en un dels enclavaments més privilegiats de la costa
    (SOM), assumir amb valentia i determi- de Menorca, al bell mig del port de Maó. Es tracta d’un conjunt arquitectònic
    nació l’organització d’aquest esdeve- singular, històric i sanitari que va ser declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) el 1993.
    niment del dia 10 al 12 del passat mes  Va ser pensat originàriament per passar la quarantena de les constants epidè-
    d’octubre, amb totes les mesures de  mies i malalties infeccioses que arribaven a les nostres costes a bord dels vai-
    seguretat requerides per tal de prote- xells en aquella època. El 1817 les seves instal·lacions entren en funcionament
    gir la salut, tant dels assistents com de  i passat un segle deixa de funcionar per, anys més tard i després d’algunes
    les persones que ens acollien a la seva  remodelacions, convertir-se en un escenari per a reunions i congressos nacio-
    preciosa illa. Ells ho varen fer possible!  nals i internacionals, així com un lloc que cal visitar per poder sentir i recrear el
    Gràcies!               que es va viure durant el segle XIX. Aquestes instal·lacions van ser cedides pel
                       Ministeri de Sanitat al Consell Insular de Menorca l’any 2015.
       El punt de trobada va ser es Cas-
    tell, port idíl·lic de gran bellesa, on ens
    esperava la barca que ens duria al
    Llatzeret, una travessa que just dura
    uns pocs minuts. A punt d’embarcar ja
    vàrem ser rebuts pels organitzadors i
    vàrem passar els primers controls per-
    tinents de presa de temperatura. Una
    vegada a l’illa, travessant el gran portal
    d’entrada, els cartells ja ens conduïen a
    la sala del congrés per fer efectiva les
    acreditacions amb l’entrega de carpe-
    tes i una polsera identificativa, mentre
    arribaven altres grups de forma esgla-
    onada.
       Amb puntualitat es donà pas a la
    inauguració del Congrés, on hi van ser
    presents el president del Congrés i pre-
    sident de la SOM, el Sr. Rafel Triay; la
    consellera de Medi Ambient i Reserva
    de Biosfera del CIMe, la Sra. Maite Sa-
    lord; el Sr. Llorenç Mas, director gene-
    ral d’Espais Naturals i Biodiversitat del
    Govern Balear; la Sra. Conxa Juanola,
    1a Tinent d’Alcaldia de Cultura i Medi
    Ambient de Maó; la Sra. Estefania Me-
    dina, regidora de Medi Ambient de Sant
    Lluís i la Sra. Marisa Álvarez, regidora de
    Medi Ambient des Castell. Va disculpar
    la seva assistència la directora executi-
    va de la Fundació per a la Preservació
    de Menorca, la Sra. Rebecca Morris, i el
    director de la Fundació Marilles, el Sr.
    Aniol Esteban.

       Destacables foren els parlaments
    d’en Rafel Triay, però també els de na
    Conxa Juanola i na Maite Salord, bo-
    nes coneixedores del món naturalista,
    i també, i el que és més important, la
    “tropa” present d’ornitòlegs apassionats
    disposats a compartir els seus estudis i
    resultats.


    Les dades del Congrés              A dalt, entrada al Llatzeret, tot i que originalment era la sortida.
                             A la dreta, Els tallers foren tots molt interessants. Especialment participatiu fou el
       És aquesta una història d’èxit i no     “Com identificar els limícoles de les Balears. Si és que això és possible” del biòleg
    tan sols en ornitologia, també amb les      i fotògraf Pere Joan Garcias. A baix, destacable l’assistència de joves ornitòlegs.
    dades que ens ha deixat el congrés:

   10 - EB50
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15