Page 7 - Es Busqueret 50
P. 7

Seguint l’exemple de Mortensen el 1903, a l’est de Prús-
    sia, en Johannes Thienemann engegà l’estació d’anellament
    a Rossitten que va estar activa fins que Rússia va ocupar el
    territori i actualment és Rybachy, prop de Kaliningrad. Des-
    prés seguiren Hongria 1908, Iugoslàvia 1910, els països es-
    candinaus entre 1911 i 1914 i ja després els Estats Units.
       A Gran Bretanya, sovint considerada el bressol de l’orni-
    tologia, l’anellament començà el 1909 quan Arthur Landsbo-
    rough a Aberdeen i Harry Witherby a Anglaterra començaren
    a anellar d’una manera regular.
       A Espanya el primer remitent fou la Sociedad de Cien-
    cias Aranzadi que ja el 1930 emetia anelles, però el remitent
    modern va ser a partir de 1952.
       El 1957 es fundà la Sociedad Española de Ornitología
    (SEO) i començà l’anellament amb remitent Museo de Cien-
    cias de Madrid.
       El 1983 el Instituto para la Conservación de la Natura-
    leza (ICONA) començà a encunyar anelles, substituint al re-
    mitent Museo.
       El 1963 es crea EURING, un centre europeu on es coor-
    dinen tots els països i tots els remitents del vell continent . A
    partir de 1975 s’implementa una base de dades de totes les
    recuperacions a i d’Europa i les de fora, però d’origen Europa.
       A Mallorca es comença a anellar a principis dels 70
    quan anelladors de Madrid amb ornitòlegs locals anellen vi-
    rots Calonectris diomedea i baldritges Puffinus mauretanicus
    a illots de Cabrera amb remitent Museo.
       El 1973 es fundà el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa
    de la Naturalesa (GOB) i ja s’anella de manera més regular
    amb remitent Museo, fins a principis dels 80 on ja s’adopta el
    remitent ICONA.

       Actualment a Espanya hi ha cinc entitats avaladores
    que són les que tenen la facultat i responsabilitat de formar  Harry Whiterby
    nous anelladors:
       - sociedad de ciencias aranzadi (aranzadi)
                               nya i Irlanda. A Espanya, actualment la SEO gestiona una base
       - sociedad española de Ornitología (seO/Birdlife) de dades amb més de 8 milions d’entrades i més de 500.000
                               recuperacions, l’ICO més 1.430.000 anellaments i 10.150 re-
       - estació Biològica de Doñana (eBD)
                               cuperacions, l’EBD 752.000 anellaments i 25.800 recuperaci-
       - institut català d’Ornitologia (icO)      ons i el GOB 480.000 anellaments i 8.700 recuperacions.
       - grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturale- El GOB Mallorca fins ara ha anellat unes 280.000 aus
       sa (gOB-Mallorca)                amb tres remitents, Museo, ICONA i Aranzadi.
       A les Balears hi ha diverses entitats que anellen de ma- Avui dia, altres mètodes de marcatge acompanyen i
    nera regular:                     complementen l’anellament científic tradicional, que conti-
                               nua plenament vigent, instaurant-se a noves localitats i enfo-
       - gOB-Mallorca (entitat avaladora)
                               cat sempre en projectes d’estudi i conservació, tant d’espè-
       - societat Ornitològica de Menorca (sOM)    cies com de poblacions. En propers articles veurem alguns
                               exemples interessants. •
       - gOB-Menorca
       - geN-gOB
       - consorci de recuperació de la fauna (cOFiB)
       Anys de feina avalen l’anellament com a eina científica,
    amb milers de publicacions que s’han fet des que comen-
    çà l’activitat, primer estudis de migració, però ràpidament es
    completaren amb estudis biogeogràfics, metabòlics, taxonò-
    mics i de biologia de les aus.
       Els nombres són aclaparadors. Sols el British Trust for
    Ornithology (BTO) anella unes 900.000 aus l’any a Gran Breta-

                                                      EB50 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12