Page 9 - Es Busqueret 20
P. 9

Es Busqueret aplaudeix...                      ... el projecte Avilinea de GESA-Endesa


                        Avilinia és el nom del programa de  torres perilloses situades prop de les àre-
                      correcció del risc d’electrocució d’aus, fruit  es d’alimentació, cosa que esperam que
                      d’un acord de col·laboració entre Gesa- es tradueixi en un descens d’aquest tipus
                      Endesa i la Conselleria de Medi Ambient  de mortalitat (recordem que l’any 2009 és
                      i Mobilitat.            localitzaren dos exemplars electrocutats a
                                        Mallorca). Respecte a la milana, el GOB
                        L’electrocució a torres de línies elèc- ha inventariat les torres perilloses situades
                      triques de mitjana tensió és un problema  dins les seves àrees d’ús màxim del terri-
                      greu per a la conservació d’algunes espè- tori i esperam que el programa Avilinia ho
                      cies d’aus de talla mitjana o gran. En el  corregeixi durant el 2010.
                      nostre cas, l’electrocució és la principal
                      causa de mort registrada per l’àguila pei- Es Busqueret anima a Gesa-Endesa i
                      xatera, i la segona causa de mort de la  la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
                      milana a Mallorca. Gràcies al programa  a insistir en aquestes actuacions, ja que
                      AVILINIA en els anys 2008 i 2009 s’han  suposen un gran avanç en la conservació
                      corregit més de 250 torres a les Balears,  de les nostres espècies d’aus més amena-
                      d’elles més de la meitat a Mallorca. çades. •

                        Pel que fa al cas de l’àguila peixatera,
     TONI MUñOZ             ja s’han corregit més del 80 per cent de les


     Es Busqueret es queixa...    ... de la fumigació de camins i carreteres                     Per Joan Vicenç Lillo

    PER UNA FEINA BEN FETA SOBRE LA   d’horts o de vinyes, en època de nidificació  xapes, xerracs, estisores de podar etc. al
    FLORA DE CAMPS I CAMINS       o no... cap mania. I no és que no li xiulas- contrari, cal utilitzar aquestes eines tan bo-
                      sin les orelles quan ens topàvem cada any  nes que ens aporta la ciència i que tant fan
       Coincidireu amb mi que, a Mallorca,  amb la mateixa malifeta: el GOB fa anys va  retre la feina.
    els espais verds públics són escassos, molt  publicar un pòster que feia referència a la
    escassos. Dels monts comunals d’abans de  necessitat de conservació de la flora i fauna  Aquesta pràctica de manteniment
    les desamortitzacions espanyoles passàrem  de camps i camins antròpics. També s’han  s’ha de portar a terme cada any i, si pot
    als espais urbans de corrals i jardins oberts,  publicades cartes al director i diversos arti- ser, per les mateixes persones: qui coneix,
    solars, bocins d’horts i arbredes, carrers i  cles per denunciar aquesta pràctica.  estima. D’aquesta manera les passejades,
    camins transitables i, d’aquí, a una urbs                 receptades o no pel metge, que es vo-
    cimentada, asfaltada, acaramullada de                 len fer per aquests pocs indrets públics
    cotxes amb carrers i camins tancats on                  de què gaudim, es podran realitzar amb
    se’ns atorga el dret de caminar sem-                molts beneficis afegits, perquè els ope-
    pre que mirem endavant o enrere per                    raris, capacitats per aquesta feina, hau-
    por que no ens atropelli un cotxe. Pocs                  ran estat tan eficients com per deixar un
    espais verds per a tanta gent. Així, els                 fonoll (Foeniculum vulgare), unes flors
    caus dels humans i també les munta-                  de sant Joan (Hypericum perforatum),
    nyes han esdevingut propietats priva-                   unes margalides (Chrysanthemum co-
    des on, en certes qüestions, cadascú hi                  ronarium), uns lletsons (Sonchus ole-
    pot fer el que vol.                            raceus, S. Tenerrimus, S. asper), unes
                                         orquídies, bledes, borrages (Borago
       En el cas que ens ocupa, l’hortolà,                 officinalis), cames-rotges (Cichorium
    l’empresari agrícola i qui s’ha comprat           RAFEL MAS intybus), llevamans (Calendula arven-
    un tros com a segona residència té tot                  sis), anèmones (Anemone coronraria)
    el dret, si vol, de fumigar les seves ter-                i moltes més, fins i tot batzers (Rubus
    res per eliminar-ne la “mala herba”. És bo  La fumigació amb Roundoup, que és  ulmifolius), rosers silvestres (Rosa sem-
    de conèixer-ho si observam que les herbes  el producte que se sol usar per aquest me- pervirens), aranyoners (Prunus spinosa) i
    són com a taques grogues, més tard gri- nester, consisteix, en primer lloc, en una  qualque servera (Sorbus domestica), tot
    ses, on haurien de ser verdes. Als carrers,  feina mal feta, lletja i fins i tot perillosa,  depenent de l’indret biogeogràfic, amb la
    camins, carreteres, autopistes i jardins pú- sense cap estudi previ ni cap previsió que  finalitat que hom descobreixi els habitants
    blics els passa el mateix, encara que la de- pugui tenir en compte altres elements que  florístics de l’entorn, sovint agraïts en for-
    cisió d’eliminar l’herba amb “males arts” la  la simple i dràstica eliminació per enveri- ma d’aroma, color, aliment o medicina per
    prenen autoritats tècniques o polítiques de  nament de la flora que s’atreveix a néixer  al cos i l’ànima.
    l’administració pública. Per posar un exem- a les vores dels camins. El manteniment o
    ple, Miquel Nadal, conseller de camins i  control de la vegetació silvestre a les vo- A la vegada, realitzaríem un acte de
    carreteres fins fa poc, però que va exercir  reres dels camins s’hauria de realitzar de  respecte envers els quatre caragols, abe-
    durant anys, no va tenir mai cap inconve- forma humana, manual, selectiva, amb  lles, papallones, poliols o ocells diversos
    nient que arreu de Mallorca es fumigassin  coneixement del que es fa i sobre què in- amb qui compartim l’hàbitat en lloc d’en-
    les voreres de carreteres i camins, prop del  cideix l’acció. Això no vol dir que no es pu- verinar-lo amb tanta meticulositat i incons-
    poble o en un espai natural protegit, prop  guin emprar desbrossadores, motoserres,  ciència. •

                                                    EB20 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14