Page 10 - Es Busqueret 20
P. 10

Naturalisme
    El fenomen de la migració

                                        Per Eduard Amengual
                                        eduamengual@hotmail.com
       A força de veure-les cada any, ens hem arribat a acostumar a les anades i vengudes de mol-
        tes espècies d’aus que ens anuncien sovint el canvi d’estacions. Perquè ho fan? Cada any,
       milions d’aus realitzen llargs viatges durant els quals algunes espècies poden recorre milers
       de quilòmetres. L’esforç que han de realitzar aquestes aus tant en la preparació com durant
               el recorregut és difícil d’imaginar per nosaltres. És la migració.


       Què és la migració? La migració  migrant de llarga distància a romandre  les quals hi ha les espècies hivernants més
    podria descriure’s breument com el movi- en gran nombre al sud de la península,  conegudes a Balears como són tords, ro-
    ment regular d’individus d’una espècie des  aprofitant-se de les deixalles dels humans  pits, aloses, titines, xàtxeros, etc. Sovint
    de les seves àrees de reproducció fins a les  i d’un clima cada vegada més suau. les espècies migrants de llarg recorregut
    àrees d’hivernada. La migració és distinta               són referides –en el context europeu-
    a la resta de moviments que poden rea- La majoria de les espècies estan  com ‘migrants transaharians’ (que creuen
    litzar les aus, a causa, principalment, de  obligades a migrar, ja que les condicions  el desert del Sàhara), i les de curt o mig
    tres factors: és estacional, és predictible  climatològiques a les seves àrees de cria  recorregut com a ‘migrants presaharians’
    i es repeteix any rere any. Altres tipus de  són massa dures durant l’hivern, fet que  (que no creuen aquest desert), tot i que
    moviments, com ara la dispersió de mol- els impedeix una alimentació adequada.  aquesta diferenciació és un tant ambigua
    tes aus després de la cria o les irrupcions/ Les aus insectívores són un clar exemple  doncs, en molt de casos, poblacions dife-
    invasions que fan determinades espècies  d’aquest fet. Un altre exemple en són mol- rents d’una mateixa espècie o, fins i tot,
    alguns anys, no poden considerar-se mi- tes de les anàtides o dels limícoles, espèci- diferents individus d’una mateixa pobla-
    gracions en el sentit estricte del terme. es que necessiten aigües lliures i fangs no  ció, poden comportar-se com a migrants
                      congelats per poder sobreviure.   ‘pre’ o com migrants ‘trans’. El busqueret
       Per què migren les aus? Els despla-                de capell (Sylvia atricapilla) o l’ull de bou
    çaments migratoris comporten una gran  Una au insectívora no sobreviurà a  (Phylloscopus collybita) són exemples tí-
    despesa energètica per a la majoria de les  l’hivern si no pot modificar la seva dieta hi- pics d’aquestes estratègies migratòries
    aus. A més, durant aquests moviments po- vernal per alimentar-se de fruits i llavors,  ‘mixtes’.
    den trobar-se molts de perills. Per això, els  postes d’invertebrats o altres aliments fà-
    beneficis d’emprar territoris diferents per  cilment disponibles, per exemple menja- En altres casos, els moviments a la
    nidificar i hivernar han de ser majors que  dores. Per això, malgrat els riscs greus que  recerca d’un clima més benigne o d’ali-
    els costos. En moltes espècies, els motius  comporta una migració llarga, les espècies  ment abundant són més senzills: les aus
    per fer aquests desplaçaments pareixen  amb una dieta que se compon principal- simplement baixen des de les àrees de
    ser evidents, però en moltes d’altres no  ment d’invertebrats estan obligades a mi- muntanya, on crien, fins a cotes més bai-
    és senzill establir conclusions. Cada espè- grar a zones de clima més càlid on el seu  xes de clima més suau. En són exemples
    cie té la seva pròpia estratègia migratòria  aliment abunda tot l’any, principalment  el cabot de roca (Ptyonoprogne rupestris),
    que, en ocasions, pot modificar per adap- a les àrees tropicals. En serien exemples  el coa-roja de barraca (Phoenicurus och-
    tar-se a les condicions canviants del clima  propers típics les falzies, papamosques, ruros) o l’hortolà cellard (Emberiza cia).
    del planeta o als recursos alimentaris. És  oronelles, la major part dels busquerets i  Aquests moviments són coneguts com a
    ben conegut que el tristament famós canvi  ulls de bou, abellerols, cucuis, etc. migracions altitudinals.
    climàtic està modificant, poc a poc, la fe-
    nologia de les migracions de moltes aus,  Altres espècies disposen d’una dieta  Per altra banda, els motius per mi-
    generalment allargant l’estada a l’àrea  més variada i són capaços de subsistir re- grar no són tan evidents en moltes altres
    de cria. També la presència d’abocadors  alitzant migracions més curtes i sense arri- espècies, especialment les de major mida
    afavoreix algunes espècies, acurçant els  bar al Tròpic. Sovint els basta que el sòl no  com paràsits i gavines, virots, àlcids, rapi-
    desplaçaments o fins i tot eliminant-los a  es mantingui gelat per aconseguir cobrir  nyaires, agrons, oques, coloms i tórteres
    causa de la presència constant d’aliment  les seves necessitats d’invertebrats, com- etc, tot i que pareix obvi que la facilitat
    disponible. El cas de la cigonya a la penín- plementant, en gran part, la dieta amb lla- per trobar aliment n’és la seva motivació
    sula ibèrica és ben conegut. L’espècie ha  vors o fruits. L’àrea mediterrània és típica  principal. La capacitat de moltes d’aques-
    passat, durant el segle XX, de ser un típic  per a l’acollida d’aquestes espècies, entre  tes espècies per al vol continuat amb una                                                   XAVIER MORANTA

     10 - EB20
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15