Page 11 - Es Busqueret 25
P. 11

Un racó per descobrir    La Marina de Llucmajor    Per Jaume Llinàs

       Encara que tota la zona costanera  tudons (Columba palumbus) són encara més
    del terme de Llucmajor, a Mallorca, es pot  grossos i així són els més castigats pels ca-
    considerar com la Marina, sols parlaré del  çadors de la contrada.
    redol que hi ha entre el Cap de Regana i
    el Cap Blanc.              Si la primavera és generosa i ens re-
                      gala pluges abundants podem trobar basses
       Dins s’Arenal, podem agafar la carre- naturals que es formen dins la roca, a causa
    tera militar i, després de passar per una zona  de la planúria del terreny. Aquestes basses
    fortament urbanitzada, arribarem al Cap de  són un autèntic oasi per a totes les espècies
    Regana. A partir d’aquest indret la presència  de la Marina. Però si l’aigua és necessària per
    humana es va reduint. Encara trobam fin- a totes les espècies, per al calàpet (Pseude-
    ques amb sementers de cereals i tanques  pidalea balearica) és imprescindible. Els pri-
    d’ametllers. A poc a poc, entram dins una  mers mesos de l’any, les basses s’omplen de
    gran garriga baixa mesclada amb alguns pi- calàpets que s’aparellen i deixen la posta en
    nars.                un lloc segur; dins l’aigua, un embull de “fi-
                      deus” amb unes bolletes negres asseguren
       Els versos de Maria Antònia Salvà,
    poetessa llucmajorera, que va passar la in- la nova generació de calàpets.
    fantesa a l’Allapassa, dins plena Marina, des- La serp de garriga (Macropotodon cu-
    crivien força bé la percepció d’un espai tan  cullatus) i la tortuga mediterrània (Testudo
    singular:              hermanni) també campen molt bé dins la  Espadats de la Marina

     “Quina amplària de món! No es veu la fi... garriga baixa. Els mamífers més comuns són
      Garriga, pedregars... garriga rasa el conill, la llebre i l’eriçó. Genetes i mostels
      per on campen la llebre i el coní. no fa molts d’anys que penjaven morts d’al-
      Mates i revellar... Qualque claper, guna corda dins les garrigues de la Marina,
       qualque sola decrèpita sivina ja que el que no és podia menjar era “salvat-
       on s’aturen el corb i l’esparver.” gina” i sols servia per matar. Absurds trofeus
                      de temps passats.
       A la Marina, les parets verticals dels  La primavera també esclata poderosa,
    espadats amaguen espècies particulars tant  sobretot si hem tengut un any plujós. Or-
    de plantes com d’animals. Tot plegat confor- quídies de diverses espècies, algunes plan-
    ma un ecosistema d’un alt valor naturalístic.  tes endèmiques com la rapa mosquera o el
    Els penya-segats són el lloc més adient per- curiós helianthemum caput-felis (amb les
    què hi criïn els corbs marins (Phalacrocorax  petites poncelles que semblen el cap d’un
    aristotelis), les gavines (Larus michahellis)  moixet) fan de la Marina un lloc interessant
    i els falcons (Falco peregrinus). Als pinars  per gaudir de la flora.
    més propers a la costa hi trobarem un bon                Gavina, Larus michahellis, alimentant un poll
    grapat de petits ocells: trencapinyons (Loxia  Crec que cal un esforç important per
    curvirostra), verderols (Carduelis chloris),  part de tots per conservar el més verge pos-
    gafarrons (Serinus serinus), ropits (Erithacus  sible aquest indret únic dins Mallorca. Una
    rubecula) i busquerets, entre d’altres. D’una  bona part de la Marina de Llucmajor ja s’ha
    mida una mica més gran, els tords (Turdus  perdut per sempre. Cal respectar i estimar
    philomelos), mèl·leres (Turdus merula), pu- el que ens queda. Tenim la responsabilitat
    puts (Upupa epops). Les perdius (Alectoris  davant les generacions futures. •
    rufa), les tórteres (Streptopelia turtur) i els

                          Tortuga mediterrània, Testudo hermanii   Borinot, Ophrys balearica

                                                    EB25 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16