Page 8 - Es Busqueret 25
P. 8

Naturalisme    La nova fornada

    de naturalistes                                     Per Gero Corró

                                 Aquests darrers deu anys s’està produint un canvi
                               en la percepció de la natura a tots els nivells. Els prin-
                               cipals beneficiaris són les persones interessades, que
                               ara disposen de molts de recursos i informació al seu
                               abast. Només depèn d’un mateix agafar aquest tren i
                               començar un nou camí en sintonia amb els dictats de
                               la natura. Tots duim un naturalista dedins.       El Diccionari Manual de la Llengua  indret i mai perd aquesta curiositat innata  bretot, perquè hi ha moltes institucions i
    Catalana de l’Enciclopèdia Catalana defi- per conèixer, saber, entendre i descobrir  col·lectius que fa anys que fan feina amb
    neix la paraula naturalista com qui és ver- el món que l’envolta. És una persona que  aquest objectiu. Em referesc al paper que
    sat en història natural; també s’anomena  coneix i respecta la llei de la natura i els  hi juga l’administració pública mitjançant
    així a un seguidor del naturalisme. Natu- seus ritmes i en sent i viu com a part. programes d’activitats dirigits a tot tipus
    ralisme, per la seva banda, és l’actitud o               de públic als espais protegits de les nos-
    doctrina filosòfica que no admet res d’ex- Darrerament, però, aquesta percep- tres illes, a grups ecologistes com el GOB
    terior o de superior a la natura i, que con- ció està canviant o està a punt de canviar.  i tants d’altres.
    següentment, intenta comprendre totes  De cada vegada hi ha més persones que
    les coses segons les lleis naturals, sense  gosen sortir al camp i descobrir per elles  El mercat de publicacions de caire
    recurs a cap principi transcendent. mateixes els secrets que amaga. És ben  naturalistic amb llenguatge assequible
                      certa la frase que diu “per estimar i apre- també s’ha incrementat considerablement
       Però fins fa poc (o encara, gos a dir,  ciar, primer has de conèixer”. Això, que es  aquests darrers temps. Tant el GOB com la
    actualment) el concepte que en té la nos- pot aplicar a molts d’aspectes de la vida,  Conselleria de Medi Ambient i reconeguts
    tra societat és ben diferent. Un naturalis- encara agafa més sentit quan, des de el  naturalistes de les illes han publicat llibres
    ta, per a les persones del carrer, és una  punt de vista naturalístic, parlam de tot el  i guies per a tots els nivells i gusts: de
    espècie de doctor de la natura que ho sap  que ens envolta.      bolets, d’ornitologia, de plantes, espècies
    tot, una espècie de gurú que viu o és a un               en perill, etc.
    altre nivell i al costat del qual se senten  Aquest canvi en la percepció de la
    petits i ignorants. Però res més lluny de  natura es va començar a produir en paral- És indiferent si divulguen aspectes
    la realitat! Un naturalista autèntic és una  lel a la importància que ha anat agafant  botànics, zoològics o ornitològics, el que
    persona amant de la natura, observadora  el medi ambient en la nostra societat  és important és que hi ha una oferta molt
    i autodidacta que es passeja per qualsevol  i en la consciència de les persones; so- àmplia en formació de caire naturalistic i  TONI MUñOz

     8 - EB25
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13