Page 10 - Es Busqueret 25
P. 10

i l’àrea d’ús públic, ens vàrem marcar al  El primer de tots els objectius és la
    seu moment.             conservació, i hem de prendre consciència  Alguns recursos a l’abast
                      que la pressió humana sobre el medi natu-
       Aquests darrers anys, mitjançant les  ral provoca un impacte, perfectament mi- www.webverd.com: Recursos me-
    agendes d’activitats periòdiques que es  nimitzat amb una mica de cura i de sentit  diambientals relacionats amb les Illes
    fan al Parc, s’han organitzat activitats que  comú. Vull tornar a fer referència al codi  Balears: espais naturals, legislació, in-
    cobreixen un ampli ventall d’ofertes per a  ètic del fotògraf de natura, que hauria de  formació i educació ambiental, ecologis-
    tots els gustos i nivells: tallers, xerrades,  ser aplicable a qualsevol persona que surti  me, ….
    cursets de formació, passejades, activitats  a gaudir-ne. En el fons, són consells sim-
    de sons i observació, amb una gamma de  ples i bàsics que sempre hem de tenir molt
    temes ben distints relacionats amb s’Al- presents i que fan possible l’equilibri entre
    bufera, com jornades sobre la gestió del  la seva conservació i l’ús lúdic.
    bestiar, passejades històriques i etnològi-
    ques, gestió, seguiment i qualitat de les  Tampoc em vull oblidar de les perso-
    aigües, sobre tortugues, insectes, líquens,  nes que han fet camí durant molts anys i
    orquídies, espècies al.lòctones, bolets, pa- amb la seva tasca, de vegades poc valo- www.herbarivirtual.uib.es: Col-
    pallones, rata-pinyades, limícoles, agrons,  rada, han contribuït a l’existència d’aquest  lecció d’imatges i fitxes explicatives de
    anàtides, rapinyaires, espècies concretes  ampli ventall de coneixement que ara és  les plantes de les Illes Balears. Recerca
    en perill com l’hortolà de canyar, etc. La  al nostre abast.      per noms populars, científics i per clau
    llista és molt extensa.                         dicotòmica.
                        Des d’aquí els vull traslladar la meva
       El perfil dels participants en aques- admiració, retre’ls un humil homenatge i
    tes activitats, és molt divers, però tots  donar-los les gràcies: varen obrir el camí i
    tenen en comú inquietud per conèixer i  no disposaven dels mitjans que tenim avui,
    adquirir una base que els permeti continu- però les ganes, la motivació, la il·lusió i la
    ar aprenent pel seu compte. Són persones  imaginació han estat les seves eines de
    que sovint exerceixen professions que no  feina per suplir mancances… i vet aquí els
    tenen res a veure amb la natura, i si amb  resultats, que nosaltres, les persones del  www.afonib.org: AFONIB - Associa-
    oficines i despatxos, però que dediquen el  carrer, podem aprofitar i fins i tot aportar- ció de Fotògrafs de Natura de les Illes
    seu temps lliure a relaxar-se i gaudir del  hi les nostres experiències. Balears.
    medi ambient; són famílies amb infants
    que volen inculcar aquesta estimació als  Són nous temps i n’hem de ser partí-
    més petits; són aficionats que volen sa- cips. El saber surt al carrer i ens convida a
    ber més, estudiants… Són, en definitiva,  aprofitar-lo. Comença un nou concepte de
    persones del carrer que decideixen apro- naturalisme, que frueix de l’evolució de la
    fitar aquesta gran oferta per augmentar  nostra societat i de la creixent preocupació
    els coneixements d’acord amb les seves  pel nostre entorn.
    inquietuds.
                        Tornem-nos a connectar a la natura,  www.gobmallorca.com: Entrau a la
       L’oferta d’altres espais naturals tam- prenent consciència que en formem part i  plana web del GOB i podreu accedir al
    bé és abundant i variada, quan fins fa poc  que, sense ella, no existiríem. Ara ja no val  FòrumAus, FòrumFauna i FòrumPlantes.
    era pràcticament inexistent. Ara és molt  la dificultat per obtenir informació com a
    extensa a tot arreu i es veu perfectament  argument. Tenim recursos al nostre abast
    que era una mancança pendent de cobrir:  amb un clic al ratolí del nostre ordinador.
    les places que s’ofereixen queden plenes
    ben aviat!               Moltes entitats, associacions i l’ad-
                      ministració fan feina i organitzen trobades
       També vull recordar que som molts.  i activitats. Molta oferta és gratuïta.
    Les persones que sortim al camp formam                  www.mallorcaweb.net/salbufera:
    ja un grup nombrós, i hem de tenir molt  Què més volem? •        Plana web no oficial de gran interès per
    present la fragilitat de la natura.                   la informació i recursos ambientals que
                                         ens aporta sobre diferents temes del PN
                                         de s’Albufera: biodiversitat, educació,
                                         ciencia, història i gestió.

                                         pia.caib.es/user/index.ct.html: PIA
                                         – punt d’informació ambiental del Go-
                                         vern (Conselleria de Medi Ambient).     BIEL PERELLÓ

     10 - EB25
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15