Page 7 - Es Busqueret 25
P. 7

corporat a la llista de rareses estatals.

                                           Censos, recomptes, noves cites,
                                        nous estudis….en definitiva, el AOB és la
                                        referència sobre l’ornitologia a les Illes
                                        Balears i un exemple de feina constant i
                                        ben feta.

                                           I el futur? Des del l’any 2010 s’han
                                        anat incorporant a l’apartat de registres
                                        ornitològics les cites aportades per diver-
                                        sos ornitòlegs menors d’edat, el que supo-
                                        sa l’incorporació de saba nova a les files
                                        de l’ornitologia i augura una bona renova-
                                        ció generacional dins aquest món.
                                          Cada observació és fruit del nostre/
                                        vostre temps dedicat al seguiment, estudi
                                        i estima a la natura. Aquest anuari es fa
                                        gràcies a tots vosaltres, a les vostres notes,
                                        articles i aportacions al registre. També a
                                        la caparrudesa de l’editor, Carlos López-
                                        Jurado, gràcies al qual podem tenir cada
                                        juliol una nova entrega. Quan obriu les
                                        pàgines d’aquest anuari, pensau en quant
                                        de temps de camp han dedicat els orni-
    anodroma monorhis), el gallet faver africà  d’àguila peixatera (Pandion haliaetus). tòlegs, naturalistes i altres col·laboradors
    (Porphyrula alleni), l’ull de bou de Schwarz              per a fer possible aquesta publicació. Us
    (Phylloscopus schwarzii), l’àguila marina  La situació i l’estudi de moltes espè- convidam a seguir fent arribar les vostres
    (haliaetus albicilla), el moretó de collar  cies emblemàtiques han tingut igualment  valuoses aportacions en pro de la conser-
    (Aythya collaris) o el cegall becllarg (Lim- ressò a l’AOB durant tots aquests anys.  vació i futur d’aquests animalons amb plo-
    nodromus scolopaceus) han tingut el seu  Ja des dels articles sobre el voltor en els  mes, moltes gràcies. •
    protagonisme a les pàgines de l’Anuari. primers volums, hi ha hagut molts autors
                      que han publicat articles i notes breus so-
       Els estudis sobre la migració de les  bre espècies en perill com ara el virot pe-
    aus han aparegut diverses vegades, com  tit, la gavina roja (Larus audouinii), l’àgui- Coincidint amb aquest 25è aniversa-
    els treballs sobre la migració postnupcial  la peixatera (Pandion haliaetus), la milana  ri, a l’espai web de l’Anuari hi podreu
    al Parc Natural de sa Dragonera (Mallor- (Milvus milvus) o l’hortolà de canyet (Em- consultar un completíssim índex dels
    ca), escrits amb les dades obtingudes a les beriza schoeniclus).    25 primers volums. Gràcies a la feina
    campanyes d’anellament a l’illa, o una cu-                de compilació i organització realitzada
    riosa peça sobre la migració nocturna dels  En aquest 2011 es compleix també  per Toni Rubio – responsable de di-
    aucells per Mallorca mitjançant infraroig.  el 20è aniversari de la creació del comitè  vulgació i informació del GOB- podreu
    També articles aconseguits mitjançant el  de rareses. Aquest comitè està format per  consultar el que s’ha publicat fent
    seguiment via satèl·lit, com el de les ru- un grup d’ornitòlegs experts en identifi- servir tres índex diferents: per autors,
    tes migratòries i àrees d’hivernada del vi- cació d’aus. Pel comitè hi han passat 32  per espècies i per matèries.
    rot gros (Calonectris diomedea), o el dels  membres, i gràcies a ell diverses espècies  www.gobmallorca.com/ornit/anuari
    moviments migratoris d’un exemplar suec  d’aus de migració molt oriental s’han in-


                                                    EB25 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12