Page 6 - Es Busqueret 25
P. 6

El segon número va ser molt sem- riotip d’una femella de voltor.    El volum 7 va sortir més tard de
    blant al primer, però l’abast de l’anuari             l’habitual, el mes de setembre, a causa
    s’amplià a totes les Illes Balears. És a par-  A partir del volum 5, l’any 1991, la  d’un article d’opinió escrit per Joan Antoni
    tir del número 3 quan es noten les millo- junta del GOB aprova, a proposta del pre- Alcover sobre la translocació d’espècies,
    res en la qualitat de l’edició. Al local del  sident, la destinació d’un capítol del pres- que va suposar la retirada de la subvenció
    GOB ja es disposava d’un ordinador, que  supost a la creació de beques d’ornitologia  de la Conselleria d’Agricultura i Pesca que
    es va fer servir per preparar-lo. La porta- com a font de futurs articles per a publicar  rebia la revista. A partir d’aquell moment,
    da va sortir a tot color, amb una foto d’un  a l’AOB. En aquest volum es publica per  l’edició de l’AOB va ser subvencionada per
    agró blanc Egretta garzetta de l’excel·lent  primera vegada un tipus d’article diferent,  la companyia elèctrica GESA, en l’actuali-
    i enyorat fotògraf Climent Picornell. Com a  més d’opinió, obra de Miquel Rayó, titulat  tat ENDESA.
    curiositat, hem de comentar que el color  “Sobre l’alció i el seu mite”, al qual, amb el
    blanc de l’ocell va quedar un poc cremat  temps, seguirien d’altres articles similars.  L’AOB ha mantingut i desenvolupat,
    per aconseguir que quedessin bé els peus  També aquest any s’inicia un concurs per  durant tots aquests anys, una important
    grocs de l’animal. És a partir d’aquest nú- a l’elecció de la portada. Aquesta elecció  funció de divulgació de fets i treballs que
    mero que s’incorpora el format actual de  es feia per votació entre els membres de  s’han duit a terme a les Illes Balears. Per
    la publicació i apareix la coberta (format  la secció d’ornitologia, que es reunia els  exemple, ha estat el lloc on s’han publicat
    llibre), tot i que llavors era prima. La re- dijous al local del GOB. A partir del volum  les primeres dades de nidificació de mol-
    vista ja s’elaborava completament en una  20 l’elecció de la fotografia que ocupa la  tes espècies, des de les de reproducció del
    impremta. Apareix per primera vegada  portada es fa per votació a través d’Inter- busqueret de garriga (Sylvia cantillans) a
    una presentació i el volum de cites d’ob- net, amb les persones que participen en el  Cabrera, que es varen publicar al volum 7,
    servacions comença a agafar importància.  ForumAus. Per triar la portada del volum  fins al primer registre de nidificació d’un ull
    Gairebé tots els articles són recomptes de  8 de l’any 1993 no es va convocar el tradi- de bou (Phylloscopus collybita) a les Bale-
    diferents espècies. Es publiquen censos de  cional concurs per triar-ne la foto, ja que  ars, al volum 23. S’han publicat igualment
    corbs marins, d’aus aquàtiques i d’aus ma- per a la portada, dedicada al virot petit  les cites de nidificació de mussol banyut
    rines. Posteriorment, el recompte d’aquà- (Puffinus mauretanicus), només es dispo- (Asio otus) a Menorca, noves dades de
    tiques s’aniria publicant any rere any per  sava d’una sola fotografia de qualitat, obra  cria del bec d’alena (Recurvirostra avoset-
    convertir-se en tot un clàssic a cada Anu- de Jordi Muntaner.     ta) al Salobrar de Campos, la segona cita
    ari. En aquest número apareix també, per                de nidificació de l’àguila d’albufera (Circus
    primera vegada, un resum meteorològic,  A partir de l’any 1992, en el volum  pygargus) a Mallorca, dades de nidificació
    el balanç d’anellaments i recuperacions i  número 6, s’incorpora el color a l’interior  del tudó (Columba palumbus) a Formen-
    les novetats bibliogràfiques adquirides per  de la publicació. Una fita important va ser  tera, les primeres dades de nidificació de
    la biblioteca.           la publicació en aquest volum, per Gabriel  llambritja (Sterna hirundo) a les Illes Bale-
                      Gargallo, d’un article amb fotografies a tot  ars, les primeres també de cria del falco-
       En els tres primers números de  color que permetien diferenciar el nostre  net (Falco subbuteo) a Menorca, la confir-
    l’AOB les cites no incorporen encara el ter- busqueret coallarg (Sylvia balearica) del  mació de la nidificació del coll verd (Anas
    me municipal, ja que hi havia un annex  busqueret sard (Sylvia sarda) i que va su- platyrhynchos) a Formentera, la primera
    amb el mapa de les illes amb els termes  posar, per a molts de nosaltres, un canvi  cita de cria del rupit (Erithacus rubecula)
    municipals. A partir del número 4 ja s’in- en la forma d’observar les aus i diferen- a Mallorca, les primeres dades de cria de
    corporen a les observacions. Dins aquest  ciar-ne els detalls. Més tard el van seguir  setmesó (Tachybaptus ruficollis) a Eivissa,
    volum es conta com varen ser els inicis  altres articles que ajudaven a distingir es- o la primera cita de reproducció de l’oro-
    de la recuperació del voltor negre, amb el  pècies i subespècies. D’interès especial va  nella coa-rogenca (hirundo daurica) a les
    sexat dels animals que es tenien en capti- ser el publicat en el volum 8, que tractava  Balears.
    vitat a Son Reus. Abans d’això, els animals  les subespècies del caçamosques, Musci-
    es tenien aparellats sense conèixer-ne el  capa striata striata i Muscicapa striata ba-  La presència d’espècies accidentals
    sexe amb certesa. Com a curiositat, direm  learica, material que va ser emprat pels  o divagants també s’ha recollit i publicat.
    que es publicà a l’AOB la fotografia del ca- anelladors a partir de llavors. Espècies com la noneta de Swinhoe (Oce-


     6 - EB25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11