Page 9 - Es Busqueret 25
P. 9

que és a l’abast de tothom. Aquesta àm-
    plia oferta fa que, a poc a poc, es vagin  L’exemple de s’Albufera
    desmitificant tots els tòpics i que es formi
    un corrent que s’estén per tot arreu. El perquè s’Albufera és un paradís dins la nostra illa es pot respondre amb molts
                       d’arguments. Va ser el primer Parc Natural de les Illes i conforma un ecosistema
       L’any 1973 es fundà el GOB (Grup  humit únic i amb una elevada biodiversitat.
    d’Ornitologia Balear), els objectius del
    qual són la defensa, la divulgació i l’es- Des de sempre, les aus ens han cridat l’atenció, són una atracció per a totes les
    tudi de la natura i el medi ambient a les  persones, hi estiguin interessades o no i a s’Albufera s’hi troben més de 250 es-
    Illes Balears. Foren els pioners a les Illes  pècies. És un bon lloc per començar o tenir un primer contacte amb el món de la
    i, actualment, segueixen la seva línia ori- natura i els ocells. Té molta experiència en programes d’educació ambiental i un
    ginal amb molts de fronts oberts. Des del  gran bagatge fruit de més de vint anys de feina. L’equip d’ús públic treballa per
    departament d’educació ambiental oferei- acostar el món naturalístic a les persones del carrer.
    xen diverses activitats a les escoles, duen
    a terme campanyes de protecció d’espais  Per entendre les lleis de la natura s’han de conèixer les diferents parts i éssers
    natural i desenvolupen projectes de recu- que la conformen i que, en conjunt, anomenam ecosistema. Això es precisament
    peració i estudi d’espècies en perill d’ex- el que s’intenta amb l’organitza-
    tinció; des de la secció d’ornitologia s’or- ció d’activitats variades, ja que la
    ganitzen cursets d’ornitologia i xerrades  formació és fonamental per asse-
    d’espècies concretes, a més de convocar  gurar la permanència del nostre
    sortides de camp per observar ocells. patrimoni natural.
                       Tots estau convidats a les activi-
       També és important el paper que ju- tats que organitza s’Albufera. Si
    guen el grups infantil, juvenil i pioners on,  en voleu informació, ens podeu
    des de petits, s’ofereix als infants l’oportu- cridar al 971892250 o escriure
    nitat de conèixer, entendre, valorar i esti- un correu a parc.albufera@gmail.
    mar el nostre patrimoni natural.   com i us donaren d’alta a la llista
                       de distribució.
       Les noves tecnologies de comuni-
    cació, amb el FòrumAus i el FòrumPlan-
    tes també juguen un paper dinamitzador
    d’aquest nou corrent: són llocs virtuals de  Busqueret - són també eines de divulgació  etat.
    trobada, de comentaris, d’aclariment de  i trobada per a les persones que compar-
    dubtes, d’intercanvi d’idees i impressions i  teixen aquestes inquietuds. La resposta des del carrer és molt
    on flueix una gran quantitat d’informació a               positiva, el que em fa pensar que, fins
    l’abast de tothom. Cada comentari, és un  Des de la Universitat i mitjançant la  fa poc, hi havia mancances respecte a la
    petit gra de sorra i una gran aportació al  plana web de l’herbari Virtual de la Me- divulgació de coneixements naturalistics
    coneixement de les nostres Illes, i d’aquí  diterrània Occidental, ens obren una im- que sembla que s’estan corregint. Alhora,
    surten iniciatives diverses i grups d’aficio- pressionant finestra botànica a casa: amb  s’aconsegueix obrir els espais naturals a
    nats que es troben periòdicament per dur  sols un clic es poden consultar les particu- les persones i que aquestes sentin que en
    a terme una important feina de camp, que  laritats de les diferents espècies de plan- formen part.
    es tradueix en més i més arguments per  tes que trobam al nostre territori i de les
    conèixer protegir i valorar el patrimoni que  quals, fins aquest moment, tal vegada ens  L’oferta es molt àmplia i conté con-
    tenim.               costava localitzar informació.   ferències, cursos, tallers, sortides, gimca-
                                        nes, etc. Sembla que les agendes dels di-
       Les publicacions que edita periòdi- Tampoc no podem oblidar el grup  ferents espais s’omplen ben aviat de gent
    cament el GOB - l’Ecologista i aquesta, Es  de fotògrafs de natura que s’ha format  àvida d’aprendre i conèixer.
                      afavorit per la revolució fotogràfica que
                      ha produït l’aparició de les càmeres rèflex  Des de la Conselleria de Medi Am-
                      digitals. Aquests fotògrafs tenen el seu  bient i les direccions generals es generen
                      punt de trobada a l’AFONIB (Associació de  moltes publicacions que es posen a l’abast
                      Fotògrafs i Filmadors de Natura de les Illes  dels ciutadans mitjançant el punt d’infor-
                      Balears). No es tracta només de fotogra- mació ambiental (PIA) i el seu butlletí amb
                      fiar, sinó de conèixer el que s’està retra- informació ambiental variada. La Direcció
                      tant. La fotografia és més que una simple  General de Protecció d’Espècies disposa
                      col·lecció d’imatges: és poder captar unes  de programes específics de protecció d’es-
                      sensacions i uns sentiments cap a la natu- pècies i de plans de gestió i recuperació
                      ra, sempre des del respecte cap a l’objecte  que es nodreixen de les aportacions de les
                      i seguint un estricte codi ètic de comporta- persones que hi volen col·laborar amb les
                      ment envers l’entorn.        seves observacions.

                        Actualment, l’administració pública,  La meva deformació professional fa
                      aprofitant la xarxa d’espais naturals de  que arribi finalment fins a s’Albufera, un
                      les Illes, ha fet una aposta clara i decidida  paradís natural d’alta biodiversitat i que,
                      per la divulgació i coneixement d’aquests  darrerament, ja comencen a conèixer i vi-
                      espais. Ja fa anys que s’hi fan itineraris  sitar els habitants autòctons de les Illes.
                      d’educació formal dirigits als escolars de  Com a exemple, hem passat del 17% de
                                        visitants illencs a l’any 2002 als 22% de
                      les Illes, però no en fa gaire que, mit-
      CATI ARTIGUES          jançant les visites guiades i les activitats  l’any 2009, i sembla que la tendència és
                                        a incrementar-se. De fet, és un objectiu
                      organitzades a les agendes, arriben a un
                                        que, des de l’equip d’educació ambiental
                      ventall molt més ampli de la nostra soci-
                                                    EB25 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14