Page 13 - Es Busqueret 26
P. 13

El Pla de Vilafranca

    El Pla de Vilafranca és una zona agrícola  ser, que és com ells es denominen. Si una  avui en dia mantenen en actiu un grup de
    d’aproximadament 1.700 hectàrees que es  visió ràpida dels cultius ens fa pensar que  pagesos que, amb feines molt acurades,
    troba a la part central de Mallorca. Està si- és únicament una zona cerealista, una vi- treuen el màxim rendiment d’unes terres
    tuada a una distància d’uns 40 quilòmetres  sió més pausada, fent una passejada pels  molt agraïdes aprofitant únicament la hu-
    de Palma i forma part, gairebé per com- diferents camins que recorren el Pla, ens  mitat de la terra i del aire.
    plet, del municipi de Vilafranca de Bonany.  mostrarà que també queden petits horto-
    Limita amb el poble del mateix nom, que  lans que donen més color i diversitat al
    té una població de 2.900 habitants, i n’està  paisatge. De cultius d’hortalissa de tempo-
    separat per una de les principals carrete- rada en trobarem durant tot l’any i durant
    res de Mallorca, l’autovia que uneix Palma  la primavera, en particular, ens adonarem
    amb Manacor. Pràcticament tota l’extensió  que les terres llaurades des de la tardor
    està coberta per conreus de secà, espe- i que no són ocupades pels cereals d’hi-
    cialment blat, ordi i civada, la qual cosa  vern, estan reservades a un conreu d’estiu
    la converteix en una zona molt peculiar.  molt especial, el de l’hortalissa a la seca,
    Els cultius varien regularment seguint un  molt característic de la zona i que encara
    sistema de rotació per reduir el risc de pla-
    gues, augmentar la fertilitat i mantenir el
    sòl en bones condicions, i es deixa la terra
    en guaret cada 3 o 4 anys. Per tot això,
    aquesta plana és un gran mosaic de cul-
    tius amb un gran valor natural i paisatgís-
    tic. En un principi pot parèixer que la feina
    agrícola del Pla de Vilafranca queda redu-
    ïda a unes poques persones, però aques-
    ta no és la realitat: al gran mosaic agrí-
    cola de la localitat hi posen les mans un
    grup important d’agricultors que, a més,
    presenten una gran diversitat. Hi trobam
    homes i dones, joves de poc més de vint
    anys amb una empenta important, page-
    sos de mitjana edat que són hereus d’una
    tradició agrícola molt arrelada al municipi
    i pagesos de més de setanta anys que es
    resisteixen a abandonar un ofici que, en
    molts dels casos, és l’únic que coneixen:
    la dura feina de conrador, pagès o terro-                                   TONI MUñOz
                             TONI MUñOz MANUEL SUáREz

     Falcó cama-roig, Falco verpertinus                   Voluntaris col·locant una caixa niu per òliba

                                                    EB25 - 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18