Page 8 - Es Busqueret 26
P. 8

Cérvol
                                                   Cervus elaphus


    pàries. Amunt i avall recorrem els camps,  cebut!. El moment és espectacular i ens  que ens pensàvem. Quina meravella!. Ens
    revisant cada pedra, cada herba. A dife- reim de la novatada! Quan el grup torna  n’anam a dinar a Almagro ben satisfets,
    rència de Mallorca, aquí quasi totes les  a aturar-se podem observar-lo a plaer.  però aviat tornam a agafar ruta, direcció
    pistes són obertes. Sortim a la carretera  Ara, tant els sisons com les petites gan- Aldea de Rey, cercant el Castell de Calatra-
    principal per planificar noves rutes i atu- gues s’identifiquen sense dificultats. Molt  va la Nueva. El castell és impressionant i,
    rats al marge, amb el mapa ben obert,  satisfets, agafam un nou camí i uns pocs  en ell, coa roges (Phoenicurus ochruros),
    en Toni comença a cridar: “Allà, són allà!  metres més endavant… els veim!!. Aques- ferrericos (Parus major) i ferrericos blaus
    N’hi ha molts!” L’emoció del moment ens  ta vegada, sí són piocs. No hi ha dubtes.  (Cyanocistes caeruleus), mantenen una
    dur a pensar que són piocs i començam a  Són enormes! En tenim 4 just a 50 metres  divertida batalla. A la murada, una bellísi-
    contar-los. Quan duim 312 exemplars ens  de nosaltres. No gosam moure’ns, però  ma coablanca negra (Oenanthe leucura).
    adonam que alguna cosa falla. Clarament  ens descobreixen i surten volant. Seguim  El sol es pon aviat i tornam a Almagro per
    no estam contant piocs. Són molt enfo- avançant per la pista, molt poc a poc, fins  visitar la bella plaça, el corral de comèdies
    ra i la referència de mida és complicada,  descobrir un gran grup al terra. Tenim la  i degustar la pastisseria local.
    però pensam que no són tan grossos com  sort que el cotxe queda amagat darrere
    pensàvem. De cop, el grup aixeca el vol i  unes oliveres, i procurant ser extremada- 5è dia. Sortim de Daimiel cap a La
    començam a escoltar el típic reclam dels  ment cautelosos, mantenim les distànci- Solana, productora de safrà, i Villanueva
    sisons. S’aixeca un segon grup. I un altre  es. Quaranta-vuit piocs a uns 60 metres,  de Los Infantes, de belles cases blasona-
    de gangues que ens havia passat desaper- en un ambient molt més humanitzat del  des, i des d’allà a Ossa de Montiel, porta

     Miula
     Athene noctua

     8 - EB25
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13