Page 11 - Es Busqueret 26
P. 11

la conservació i gestió de la biodiversitat
    de la zona. Aquesta plana agrícola, situa-
    da en el centre de Mallorca, és única per
    l’abundància d’espècies d’aus lligades als
    cultius de secà. El projecte combina un ex-
    haustiu estudi preliminar de les pràctiques
    agràries i de la biodiversitat ornitològica
    de la zona, per tal de poder establir les
    interaccions entre ambdues i contribu-
    ir, mitjançant el coneixement i el diàleg
    amb els actors principals, a l’establiment
    i el foment d’usos i mesures sostenibles
    d’agricultura i ramaderia, alhora que s’im-
    planten, com a part del projecte, mesures
    per estimular la presència d’aus favorables
    a l’agricultura. D’altra banda, se cerca la
    promoció del Pla com a lloc d’interès rural,
    paisatgístic i natural mitjançant la sensibi-
    lització dels col·lectius escolars de la zona
    i de la població de Mallorca, i fomentar-ne
    el coneixement mitjançant accions forma-
    tives i de voluntariat agrícola. En l’estudi
    de les aus presents al Pla de Vilafranca es
    combinen diverses modalitats. La principal
    consisteix en la realització de recorreguts
    a peu per la zona seguint una metodologia
    estàndard i que es realitzen amb una pe-
    riodicitat mensual a dos llocs diferents del                              CATI ARTIGUES
    Pla. Durant aquests recorreguts s’anoten  Sól·lera, Emberiza calandra
    totes les observacions de les aus presents.
                                                    EB25 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16