Page 9 - Es Busqueret 26
P. 9

Esbart de sisons, Tetrax tetrax, i gangues, Pterocles alchata


    d’entrada al Parc Natural de Las Lagunas  riositat mútua. Ens atrevim a retratar-la,  ces populars, que no troba punt final. A
    de Ruidera. Pel camí hem albirat aligots,  per seguidament deixar-la continuar amb  cada intent d’acomiadar-nos l’entranyable
    milanes reials, garses, perdius, arpelles,  la seva jornada de caça.  Ceferino enceta un nou tema i es resisteix
    conills, llebres i també una interessant              a alliberar-nos sense abans regalar-nos
    garriga amb savines. El Parc Natural el  6è dia. El dia ha aparegut amb una  tota una col•lecció de branquetes d’her-
    conformen un seguit de quinze llacunes  boira densa que, a més del cansament  bes aromàtiques. L’horabaixa el dedicam
    connectades entre sí per petites cascades.  acumulat, ens fa desistir d’arribar a Sierra  de nou a les estepàries. Ara, ja no ens re-
    L’aigua té un color turquesa molt atractiu,  Morena, per veure les àrees de dispersió  sulta difícil localitzar sisons i gangues als
    però el lloc està molt alterat per la pressió  de l’àguila imperial. Ens decantam per  camps. Si t’hi fixes, hi són. La tarda asso-
    turística. Observam un soterí gros (Podi- visitar dos parcs arqueològics propers a  lejada ens convida a recórrer una de les
    ceps cristatus), setmesons (Tachybaptus  Ciudad Real. El primer és el de Calatrava  pistes a peu. De cop, de nou, veim els pi-
    ruficollis), fotges (Fulica atra) i un arner  la Vieja. Els camps dels voltants resulten  ocs! Són una mica enfora i amb la intenció
    (Alcedo atthis). Com tornam prest a Dai- molt interessants i, si s’està atent, és fàcil  de cercar un millor punt d’observació ens
    miel, decidim repetir la visita al Parc Naci- observar una avifauna molt variada. Pas- endinsam en silenci per un dels camps,
    onal, amb la intenció de recórrer la resta  sam també per l’embassament d’El Vica- el que fa que les llebres botin als nostres
    d’itineraris senyalitzats. A més de grues i  rio, molt recomanable, on observam ar- peus cada dues passes. Arribam dalt un
    flamencs, descobrim la llacuna d’aclima- pelles, setmesons, soterins grossos, corb  turó i hi contemplam, amagats, vint-i-cinc
    tació, una petita bassa d’aigua, tancada,  marí gros (Phalacrocorax carbo), agró  explèndids exemplars. Tornam a casa amb
    que resulta molt didàctica per aprendre a  gris (Ardea cinerea), esparver d’albufera  l’objectiu assolit, després d’haver conegut
    identificar anàtides, però que té l’objectiu  (Circus cyaneus), milanes, aligots, …. El  una mica aquelles terres on zones humi-
    de no decebre els visitants quan troben  segon parc arqueològic és el d Alarcos,  des i secans interminables es troben ínti-
    les llacunes eixutes. Tornant a l’hotel, ja  conegut per la estratègica batalla entre  mament lligats.
    a les fosques, veim una miula aturada a  cristians i almohades el 1195, i per l’exis-
    un indicador de vedat de caça. Frenam de  tència d’una ermita del segle XIII. El guar-
    sobte i ens quedam amb l’exemplar just  da de l’ermita ens troba mirant els relleus
    a quatre metres de nosaltres. Durant una  de les columnes i, de tot d’una, s’estableix
    estoneta les dues parts mantenim la cu- una conversa plena de llegendes i creen-

                       Siulador
                       Anas penelope

                                                    EB25 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14