Page 10 - Es Busqueret 26
P. 10

Actualitat


          Custòdia del territori
           al Pla de Vilafranca         una ajuda a l’agricultura i a les aus

                                       Per Manuel Suárez, Cécile
                                       Parra i Miquel Angel Lobo


       Si, en un exercici d’imaginació, de- han girat els ulls a les zones agrícoles. La  ha afectat aquest grup d’aus fins al punt
    manem a un grup de persones que pensi  concentració d’aus a determinades èpo- que és el més amenaçat a tot Europa en
    mentalment com seria un lloc ideal per  ques de l’any pot ser molt elevada, fins  l’actualitat.
    veure aus, segur que ràpidament a tots  i tot espectacular, hi viuen un bon grapat
    els vendria al cap un espai imaginari ple  d’espècies i, a més, són diferents i atrac- Aquest fet ha encès l’alarma i les
    d’aucells. Aquest espai no seria igual per a  tives.          institucions i administracions han comen-
    cada un: potser alguns pensarien en sel-                çat a prioritzar la protecció d’aquests es-
    ves tropicals, altres en grans zones humi- Una de les primeres conseqüències  pais i l’estudi de les espècies que hi habi-
    des o, fins i tot, n’hi hauria qui pensaria  d’aquest nou interès cap a les zones de  ten. Una dels primers fets que s’han pogut
    en llocs més septentrionals com els grans  conreu ha estat comprovar que les pobla- constatar és que moltes de les espècies
    penya-segats amb una elevada concentra- cions de les espècies estepàries o pseu- estepàries ocupen actualment zones de
    ció d’aus marines nidificants. Però segura- doestepàries que viuen en aquests indrets  cultiu extensiu de secà i, per tant, s’han
    ment ningú pensaria en un camp de blat,  es troben en declivi i, en alguns casos, en  començat a promoure accions per evitar la
    ordi o civada.           una situació molt complicada. Avui dia es  desaparició d’aquests tipus de cultius.
                      calcula que el 83% de les aus estepàries
       Tradicionalment, les aus de zones  es troben en un estat de conservació des-
    agrícoles han estat força oblidades pels  favorable.       Custòdia al Pla de Vilafranca
    ornitòlegs i les zones on viuen, poc visi-
    tades. Les raons? Doncs, des de sempre,  Les principals causes d’aquesta re- En aquest mateix sentit, el GOB ha
    hi ha hagut una percepció entre els ob- gressió de les aus d’ambients agrícoles  iniciat durant aquest 2011 un projecte de
    servadors d’aus segons la qual a aquestes  són degudes a canvis importants que s’han  custòdia del territori i de conservació de
    zones hi ha pocs exemplars, de poques  produït a l’agricultura durant les darreres  la biodiversitat al Pla de Vilafranca, pro-
    espècies i, a més totes, tenen plomatges  dècades, especialment la seva intensifica- jecte que disposa del finançament de la
    críptics per evitar que les localitzin als  ció i mecanització, com també el canvi de  Fundación Biodiversidad i de l’Obra Soci-
    grans espais on viuen, la qual cosa les fa  cultius i la transformació de zones de secà  al Sa Nostra i la col·laboració d’instituci-
    poc vistoses i difícils d’observar. en zones de regadiu. Altres causes vénen  ons, particulars i voluntaris que ens es-
                      donades per canvis socials, que han pro- tan ajudant a dur endavant la feina. En
       Però la realitat no és exactament  duït efectes com poden ser la migració del  línies generals, el projecte persegueix la
    així. Els darrers anys la cosa ha anat can- camp a les ciutats o la urbanització de zo- implicació dels agricultors i ramaders en
                      nes agrícoles, entre d’altres. Tot el conjunt
    viant i tant ornitòlegs com investigadors
  TONI MUñOz 10 - EB25
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15