Page 12 - Es Busqueret 26
P. 12

Com a complement dels transectes també  fins i tot rareses a l’illa, com poden ser el  Com a part de les accions previstes,
    es realitzen jornades d’anellament d’aus a  gorrió italià (Passer italiae), l’àguila mar- aquest estiu s’han realitzat diverses acti-
    diferents indrets, amb la finalitat principal  cenca (Circaetus gallicus) o el fuell de co- vitats per al foment de la biodiversitat al
    de capturar aquelles espècies de detecció  llar (Charadrius morinellus). Pla i de col·laboració amb els pagesos de
    difícil durant els recorreguts a peu. L’ane-              la zona, sempre amb la participació de vo-
    llament també ens pot servir per obtenir  Però les estrelles de la zona no són  luntaris que ens han ajudat molt a realit-
    altra informació, com els moviments de  aquestes espècies rares, sinó les aus es- zar diferents feines. Hem de destacar, per
    dispersió de les aus. Una altra part del  tepàries, algunes de les quals tenen una  exemple, la construcció de nius per a xori-
    projecte ha consistit a triar 4 espècies que  probabilitat d’observació gairebé absoluta,  guer (Falco tinnunculus) i òliba (Tyto alba)
    pensam que ens poden servir com a bi- ja que es poden veure sempre que ens  que vam fer amb l’ajuda de l’Escola Públi-
    oindicadores del medi i de les quals s’està  movem per aquest espai, com per exem- ca es Cremat de Vilafranca, la col·locació
    fent un seguiment especial. Aquestes es- ple les cucullades (Galerida theklae) o les  de posadors per a rapinyaires o la neteja
    pècies són la terrola (Calandrella brachy- sól·leres (Emberiza calamdra). Altres, com  de síquies, activitat molt important per als
    dactyla), la guàtlera (Coturnix coturnix), el  les terroles (Calandrella brachydactyla)  pagesos, ja que aquestes eviten que molts
    sebel·lí (Burhinus oedicnemus) i l’arpella  durant l’estiu o les aloses (Alauda arven- camps quedin completament negats amb
    cendrosa (Circus pygargus), totes espèci- sis) durant l’hivern, són també omnipre- les pluges de l’hivern.
    es estivals excepte el sebel·lí, que es troba  sents i molt fàcils d’observar.
    a la zona durant tot l’any. Durant aquests                 Encara queden uns mesos de feina
    mesos de recollida de dades, hem pogut  Durant el temps de migració també  per endavant i una part important del pro-
    veure que la presència d’aus a la zona és  hem pogut observar algunes espècies molt  jecte comença precisament ara. Consis-
    molt canviant, tant en espècies com en  interessants, com el gaig blau (Coracias  teix a apropar el Pla de Vilafranca als nins
    nombre d’exemplars. Només amb un any garrulus) o el xoriguer cama-roig (Falco  i joves mitjançant activitats educatives per
    de recollida de dades estam segurs que vespertinus), petit falcó que no és estrany  als escolars de la zona i la realització d’iti-
    sorprendrà la varietat d’espècies observa- de trobar durant la primavera. neraris didàctics.
    des a la zona, algunes realment curioses,


     MANUEL SUáREz                                    Voluntaris fent caixes niu
  TONI MUñOz 12 - EB25
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17