Page 4 - Es Busqueret 27
P. 4

Editorial

       Amb l’excusa de la crisi han de- i de normativa ambiental que existei- grans perjudicats. I ja se sap, la min-
    sembarcat en tot l’estat espanyol un xen per avaluar les repercussions am- va en pressupost donarà lloc a menys
    caramull de retallades de drets socials bientals que valoren els projectes. vigilància, menys projectes de man-
    que es varen aconseguir després de  La ja massa palpada espassa de  teniment i restauració, menys estudis
    molts d’anys d’esforços per part de la  Damocles penja sobre la normativa  per conèixer els valors naturals i una
    societat. Tot això s’ha afegit a un aug- ambiental que protegeix o desclassifi- progressiva degradació dels espais. I
    ment d’impostos, retallades de sous,  ca algunes zones naturals de les Illes.  és que sembla que hagi de venir “Eu-
    augment de la durada de les jornades  Pot ocórrer que es tornin enrere les  ropa” repartint clotellades i multes per
    laborals, augment de l’atur… hem per- proteccions d’alguns espais naturals;  recordar-nos que la vertadera riquesa
    dut molt… i el que perdrem!     algunes zones desclassificades pel Pla  que tenim no són les zones capolades
       S’ha parlat molt de la necessitat Territorial poden acabar urbanitzades;  per hotels, ni les infraestructures, ni
    de reactivar l’economia, i l’única ma- alguns projectes esbojarrats i des- els palaus de congressos… la verta-
    nera que de moment ha trobat el Go- comunals com parcs temàtics poden  dera font de riquesa que tenim és el
    vern Balear ha estat retornant a les autoritzar-se; es reactiven projectes  medi ambient i el paisatge que encara
    activitats econòmiques que ens han de carreteres i autopistes; es revisa i  ens queda.
    abocat a aquesta crisi: la reactivació atura un pla hidrològic racional, que  Si aquesta crisi no ha servit per
    de la construcció, grans macro-pro- estava a punt d’aprovar-se… un pano- “fer-nos fer els ous enterra” i recapa-
    jectes, camps de golf, macro-hotels, rama que es podria titllar d’apocalíptic citar, potser haurem de dir que “l’ho-
    urbanitzacions…           a ulls dels conservacionistes.   me és l’únic animal que travela dues
                                        vegades amb el mateix totxo”. •
       Una solució que han vist els nos- La gestió dels actuals espais na-
    tres governants, i per donar “segure- turals pot veure’s compromesa per
    tat jurídica” als grans especuladors, les retallades de pressuposts de l’ad-
    ha estat la de proposar reduir i, si po- ministració. En una època en la que
    den i no els cau la cara de vergonya, es cerca la manera de prioritzar en la
    eliminar totes les traves burocràtiques despesa, el medi ambient és un dels
     Maristany, una de les zones humides sobre les que planen amenaces urbanístiques
     toNI MuñoZ
     4 - EB27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9