Page 6 - Es Busqueret 27
P. 6

Naturalisme

    Març, un bon mes per    a les aus marines

    Per Maties Rebassa


       El mes de març és a les nostres mauretanicus), fa ja mesos que són pre- densitat i diversitat d’aus marines (sobre-
    contrades un mes de canvis notoris en  sents a les nostres costes, i altres com el  tot si es compara amb altres costes més
    l’avifauna que podem contemplar. Per una  corbmarí (Phalacrocorax aristotelis) poden  riques, com la catalana o la gallega, per
    part, les aus sedentàries canvien radical- ja haver acabat de surar els seus polls. exemple), però això fa que precisament
    ment la seva estratègia vital, deixant de                cada observació sigui interessant per ella
    banda la seva actitud hivernal poc aparent  En tot cas, el que sí es compleix és  mateixa, i que valgui molt la pena dedicar
    i sovint silenciosa per començar les seves  el fet que el mes de març, com passa en el  els nostres esforços a aconseguir aquestes
    vistoses i sonores parades nupcials i de- medi terrestre, és un dels mesos amb una  valuoses observacions.
    més activitats reproductives. I per altra,  major diversitat i riquesa d’espècies obser-
    ens abandonen les espècies purament hi- vables a la mar. I per tant, des d’aquí vos  Per veure aus marines en pas, els
    vernals i van essent poc a poc substituïdes  volem animar a dedicar a les aus marines  caps són uns excel·lents miradors. A Ma-
    per les espècies estivals.     part del temps que dediqueu a observar i  llorca, llocs com ara el Cap de Formentor,
                      estudiar les aus mallorquines/balears. el far de Capdepera, el Cap de ses Sali-
       Això és el que passa a les nostres              nes, Cap Blanc, Cap Enderrocat, Cap de
    terres, però no és ben bé així a la mar.  Per desgràcia, són encara pocs els  Cala Figuera, i altres semblants a aquests,
    El medi marí presenta unes particularitats  ornitòlegs i entusiastes de les aus que, a  han estat provats amb èxit per a fer re-
    que el fan diferent al terrestre, i les aus  les nostres Illes, passen llargues hores a  comptes de virots petits i grans, gavines,
    que hi viuen tenen un comportament en  la costa o damunt una barca a la recerca  mascarells, etc. Això sí, es necessita pa-
    certa manera distint al de les aus terres- d’aus marines, i això fa que encara falti  ciència, molta paciència, per aconseguir
    tres. Per exemple, algunes de les aus esti- molt per conèixer sobre aquestes especta- veure bons nombres d’aus. No valen les
    vals reproductores més significatives de la  culars aus. Certament, es pot esgrimir que  visites de 5 minuts, sovint és necessari
    mar balear, com ara el virot petit (Puffinus  la mar balear és un “desert” pel que fa a  passar un parell d’hores escodrinyant la

     6 - EB27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11