Page 5 - Es Busqueret 27
P. 5

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?


       Per Pere J. Garcias

                    4

           1
                                5
                3                          4 El cap gris blavós ens diu que és
                                            un mascle a l’època de cria, ja
                                           que a principis del hivern el cap és
                                          gris terrós.


                         2                  Totes les grans cobertores mu-
                                          5
                                            dades i el gran contrast entre el
    1  Bec cònic i relativament robust            6       negre i el blanc ens duu a la con-
      que indica una alimentació graní-                   clusió que és un mascle adult.
     vora que complementa amb insec-
    tes i fruits sobretot a l’època de cria.
                                          6 No és una espècie exclusiva del
                       3 La característica més notable del   bosc, però s’hi troba molt bé i és
    2  Té les cames més aviat curtes i   dimorfisme sexual en aquesta es-   una de les poques espècies que
      no salta com els teuladers sinó  pècie és el pit rosat en el mascle,  cria dins els alzinars més tancats i om-
     que peona com els xàtxeros i les  mentre que la femella el té color ant  brívols. A l’hivern surt a camp obert i
    titines.               grisós.                forma esbarts amb altres fringíl·ids.


                 El pinsà, Fringilla coelebs


       Avui analitzarem el nom d’un au-  El nom específic coelebs ve del llatí  del llatí vulgar pincio del mateix origen.
     cellet molt lligat al hivern. No és que el  fadrí (cèlibe) i es pensa que en Linneu  Repassem un poc; tentilhao en por-
     duguin les fredorades, ja que cria entre  l’anomenà així per la separació dels sexes  tigués (encara que un poc diferent als
     nosaltres, però és en aquesta estació de  durant l’hivern, fet molt més evident a la  altres té clares reminiscències onomato-
     l’any quan la població balear se veu in- Suècia natal del científic, on els mascles  peiques), chaffinch en anglès (chaff palla
     crementada considerablement per aus  dels pinsans no migren cap al sud men- i per extensió gra), buchfink en alemany
     nòrdiques que poden venir de llocs tant  tre que sí ho fan els joves i les femelles,  (aquí hi ha diverses versions; buch llibre
     llunyans com Rússia. Anem per feina. El  observant-se sols grups de mascles “fa- i buche faig), vink en neerlandès, bofing
     nom genèric Fringilla ja l’empraven els  drins”.        en suec, bokfink en noruec, bokfinka en
     llatins per referir-se a la mateixa espècie  Els nom vulgars d’aquesta espècie  islandès (tots els escandinaus amb el
     (realment era per a un grups d’espècies  en molts d’idiomes és una derivació de  prefix bok, o semblant, llibre), zieba en
     semblants ja que no solien afinar tant els  l’onomatopeia del seu reclam que podrí- polonès, cinteza en romanès, penkava en
     clàssics). Per extensió ha donat nom a  em transcriure com a “pinc”. D’aquí el  txec i cinka en búlgar. L’únic idioma que
     tota una família, els fringillidae, d’aus  nom de pinsà en català, pinzón, en caste- ha conservat el nom llatí a penes sense
     bàsicament granívores, bec més o man- llà, pinson en francès i finch (escrit en les  modificació fins avui ha estat, és clar, l’ita-
     co gruixat, dimorfisme sexual accentuat i  diferents variant fonètiques) en moltes  lià fringello. •
     distribució holàrtica (boreal).  llengües anglosaxones seria una traducció


                                                    EB27 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10