Page 4 - Es Busqueret 29
P. 4

Editorial

       El passat 15 de març, el Govern major afluència de visitants d’aquest cal, sovint familiar, fidel i compromès,
    presentava el Pla Natura 2015, elabo- sector turístic pot contribuir al canvi fantàstic col•laborador i difusor dels
    rat per l’empresa pública Espais de Na- de mentalitat empresarial i política en- espais protegits. Tot això pot anar-se’n
    tura Balear (ENB), “amb els objectius vers el nostres recursos naturals. Però en orris, ja que a partir d’ara no tothom
    de crear un model sostenible que per- ens temem que, quan Espais de Na- es podrà permetre pagar per participar
    meti millorar constantment el mante- tura parla d’augmentar el nombre de habitualment en l’oferta d’activitats.
    niment i la conservació dels espais na- visitants, no està pensant exactament S’ha valorat convenientment el cost
    turals; dinamitzar-ne l’oferta i donar-li en aquesta clau. La massificació dels social i ambiental d’aquesta mesura
    més qualitat; augmentar el nombre de espais, com oferta complementària no amb relació als previsiblement minsos
    visitants; posicionar aquest producte especialitzada per al turisme de sol i guanys econòmics?
    dins l’estratègia de promoció turística platja, no és només un risc, sinó un  Per acabar, alerta amb les inicia-
    del Govern; ajudar al desenvolupa- fet. Recordem que els mostradors de  tives privades. No estam parlant pre-
    ment socioeconòmic dels municipis de les Illes Balears a les grans fires turís- cisament d’empreses de guiatge, o de
    l’entorn, i fomentar que hi participi el tiques internacionals no es vesteixen  lloguer de bicicletes, o de binocles, que
    sector privat.” Aquesta declaració d’in- amb fotos de la primera línia de s’Are- amb la seva activitat puguin contribuir
    tencions té molt de calat, com també nal, sinó amb precioses imatges dels  a millorar l’ús públic en el marc dels
    són molt importants les implicacions, nostres espais naturals. Un combinat  objectius de conservació dels espais.
    presents o previsibles, d’aquest pla format per l’augment de turistes i la  Quan Espais de Natura parla d’obrir els
    sobre els nostres espais naturals pro- minva de la capacitat de gestió de l’ús  espais a la iniciativa privada està pen-
    tegits.               públic és una mescla molt perillosa.
                                        sant (així ho han declarat) en activitats
       Podem dividir els objectius citats  Però, a més del turisme de mas- d’entrenament i formació, filmacions de
    en tres eixos fonamentals: millora de ses, li interessa a Espais de Natura pel•lícules o anuncis, activitats espor-
    la conservació, augment del nombre promocionar el visitant especialitzat? A tives, presentació de cotxes, concerts,
    de visitants i foment de les iniciatives partir de l’1 de juny s’ha de pagar per coaching, etc. Els espais protegits com
    privades. El primer, és sempre desitja- tota una sèrie de serveis i materials escenari preciós per fer més atractives
    ble. Els altres dos, són més bons o més que fins ara eren oferts gratuïtament activitats que es podrien realitzar a al-
    dolents en funció de l’enfocament i de pels espais protegits. Això afecta les tres indrets. Una vegada més, utilitza-
    com afectin l’objectiu de conservació. visites guiades i el tallers. Itineraris or- ció interessada dels espais naturals per
    Lamentablement, no pensam que el nitològics, botànics, tallers per enten- finalitats alienes a la seva conservació,
    plantejament de fons del pla vagi en la dre millor els valors dels espais… Una talment com a les fires turístiques.
    línia més positiva.         línia de divulgació dels parcs i reserves  Aquestes reflexions ens fan pen-
       Per començar, els pressuposts per  que, per la seva alta qualitat, gràcies a  sar en un panorama immediat d’espais
    a la gestió dels espais protegits han  la gran implicació d’educadors, infor- naturals progressivament més mercan-
                      madors, naturalistes i resta de treba-
    patit enguany un retall important. El  lladors, havia aconseguit un públic lo- tilitzats i pitjor conservats. •
    pressupost d’Espais de Natura es redu-
    eix un 31% i la partida des-
    tinada a execució dels plans
    anuals als parcs i reserves
    es redueix en un 85%. Això
    no comporta només una
    reducció, fins a gairebé la
    desaparició, de les partides
    destinades a investigació i
    a aplicació de mesures de
    conservació, sinó també la
    retallada en serveis fona-
    mentals als espais protegits,
    com ara la vigilància. Aques-
    ta situació fa pràcticament
    inviable el primer objectiu,
    el de millorar la conservació.
    Començam malament.
       El foment del turis-
    me ornitològic i naturalístic
    en general, emmarcat dins
    l’ecoturisme, és una línia in-
    icialment desitjable perquè
    valora el nostre patrimoni
    natural. Ben ordenada, una
                  Un dels darrers tallers gratuïts, realitzat al Parc Natural de la Península de Llevant.

     4 - EB29
   1   2   3   4   5   6   7   8   9