Page 7 - Es Busqueret 29
P. 7

encara que també hi trobam anotat un  1.396. Hem d’esmentar que la temporada  l’amo. El fet que el ca estigui ben ensenyat
    apartat d’altres, on hi hauria alguns tords  2010-2011, va sortir 21 dies, molt manco  i sigui bon portador fa que el percentatge
    menys comuns com el tord cellard (Turdus  de l’habitual i caçà 58 tords. Aquell any va  pugui variar significativament. També de-
    iliacus), el tord burell (Turdus pilaris), el  sortir manco i va dedicar els esforços a la  pèn de l’hàbitat, ja que si es més brut se’n
    cegall (Gallinago gallinago) i qualque àn- guàtlera i al conill, dins l’estiu, i a la cega  perden molts més i dins el net (conreu) el
    nera, encara que en poc nombre.   a l’hivern. No tenim les dades d’aquesta  ca en perd pocs o cap. A la pregunta de
                      darrera espècie, però recorda haver-ne  quin podria ser aquest percentatge, global-
       En total, va abatre i cobrar fins a  superat les 40 peces. ment, el mateix caçador dóna una estima
    5.396 animals, dels quals 5.233 (97%)               basant-se en la seva experiència personal:
    van ser aucells. El 3 per cent restant van  Insistim que parlam de peces cobra- “amb un bon ca, per aquí on vaig, enca-
    ser 3 llebres i 160 conills (taula 1). Cada  des, nombre inferior a les que realment  ra perds un 10% dels tords que tomes”.
    jorn feia una mitjana de 20,6 peces, en- van caure abatudes per l’acció d’interpo- Aquest 10% aplicat als tords cobrats les 6
    cara que alguna ocasió podia fer dues  sar el plom en la trajectòria de l’aucell. Qui  temporades ens donaria un xifra de 4.940
    sortides. Tenim, idò, que el 83,2% de  vulgui aproximar-se a la xifra real de tords  tords abatuts, als quals encara hi hauríem
    les peces cobrades van ser tords (Turdus  abatuts ha de tenir present que alguns  d’afegir un altre percentatge que reben
    philomelos), amb 4.491. La temporada  animals se’n van malferits i d’altres poden  l’impacte de perdigons però que no cauen
    amb més tords abatuts i cobrats va ser  caure a prop i no ser localitzats pel ca, que  al lloc. N’hi ha que moren dies o setmanes
    justament la darrera, la 2011-2012, amb  és l’encarregat de cobrar i portar la peça a
                                        més tard, com comenta el nostre caçador:

                                                    EB29 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12