Page 6 - Es Busqueret 29
P. 6

Actualitat










    Quadern de camp...




    d’un caçador














    Per Jaume Adrover




































       Una conversa casual amb un caça- rador, que viu la caça amb passió. La seva  dar d’un ca per cobrar-los i sol caçar a
    dor va acabar amb el compromís de cedir- especialitat és el tord, encara que, segons  vedats “molt torters” del migjorn de Ma-
    nos uns dies les seves plaguetes de caça  l’època, dedica les caceres a altres espèci- llorca, amb alternança de garriga, conreu
    per fer-hi una ullada. Tot d’una ens en  es. Domina els diferents “ploms” (calibre)  i bardisses on abunda l’ullastre i la mata.
    van cridar l’atenció els registres, recollits  en funció de l’espècie objectiu, depenent  Sempre porta un xibiu (*) a la boca i el fa
    de forma ordenada, cosa que pocs caça- de l’hàbitat, el vent, el dia, l’època… A  sonar seguit seguit.
    dors fan. Intentam exposar les dades del  principis de temporada per exemple, ens
    quadern de camp d’un caçador de mane- diu que “es tords entren molt alts, i els  El nostre confident ens ha facilitat
    ra més o manco asèptica, sense entrar a  has de tirar amb un plom que vagi més  les dades de 6 temporades de caça, des
                                        de la 2003-2004 fins a la 2011-2012, amb
    jutjar la caça, ni fer cap judici moral, cosa  amunt”. Els tira des de llocs fixos, que va
    que deixam a consideració dels lectors  canviant segons els moviments dels tords.  excepció de les temporades 2006-2007 i
    d’Es Busqueret.           Al cap de l’hivern sol haver caçat quasi per  2007-2008. Fem-ne un tast: en 6 tempo-
                      igual de matí que d’horabaixa, encara que  rades va sortir a caçar 261 dies (entre 21 i
       Ens reservarem la identitat del nos-                72) el que dóna una mitjana 43,5 dies de
    tre informant per motius evidents. Així i  prefereix tirar d’alba que de prima perquè  caça per temporada. En general, les sor-
                      “és més llarga que no les colgades, que
    tot podem dir, per a una millor interpreta- s’acaben amb sa fosca”. D’alba, arriba ben  tides eren més freqüents amb l’arribada
    ció dels registres, que es tracta d’un caça- de nit al lloc, ja que “has de ser-hi per  dels tords. Les espècies caçades i regis-
    dor de mitjana edat, experimentat, bon ti-               trades a la plagueta de camp van ser 11,
                      sentir cantar es primer rupit”. Es fa aju-
  RAFEL MAS 6 - EB29
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11