Page 9 - Es Busqueret 29
P. 9

La caça del tord amb escopeta es va
    estendre a les Illes Balears i a bona part
    de l’estat espanyol des d’Itàlia i França. Als
    anys 50 i 60 era casi impensable un tipus
    de caça així, llevat de la gent benestant, ja
    que com ens diu un altre caçador vell “sa
    gent corrent no podia tirar un cartutxo per
    un animal tan petit, valia més matar un
    conill ferm”. Cal recordar que molts caça-
    dors elaboraven els seus propis cartutxos,
    un a un, la nit abans de sortir a caçar, cosa
    que els feia seleccionar molt la peça.
       Tornant a la resta d’espècies, cal dir
    que no totes van ser anotades amb tant
    d’esment com els tords; per això les xifres
    probablement són un poc més altes que
    les exposades. La segona espècie més ca-
    çada va ser el tudó amb 198 exemplars
    cobrats. Només es van anotar però dins 3
    de les 6 temporades. El conill va ser la ter-
    cera espècie més caçada amb 160 exem-
    plars. La guàtlera és la tercera au més ca-
    çada, encara que totes van ser abatudes
    la temporada 2010-2011, excepte una:
    “aquell any en varen entrar moltes dins es
    setembre, i salvatges, eh, no de ses que
    amollen”. La quarta espècie de ploma més
    abatuda va ser la tórtera de garriga amb  RAFEL MAS
    110 exemplars, caçada o almanco regis-
    trada a 4 de les 6 temporades. Deim això,
    perquè algun any sense registrar el nostre  Les 72 tórteres turques també van ser  en caçar entre 5,8 i 6,3 milions de tords,
    caçador recorda haver arribat a les 150.  abatudes o anotades a dues temporades,  que pujarien a 7,9 milions si el màxim de
                      i els 52 estornells “davallats” van ser-ho  peces per dia tornàs als 20 de 2011. Evi-
                      en una sola jornada de 2003 (gràfic 1).  dentment, aquestes xifres són un simple
                                        exercici d’estirar la corda fins on dóna. In-
                        Aquestes dades ens fan demanar- sistim, però, que és completament legal
                      nos: quants tords es cacen cada any a  caçar 6 milions de tords anualment.
                      les Illes balears? respondre és una tasca
                      molt complicada per mor que depèn de  Alguns autors han intentat apro-
                      multitud de factors. Potser però, podem  ximar-se a les xifres fent alguns càlculs.
                      començar per demanar-nos: quants se’n  La Conselleria de Medi Ambient (2002)
                      poden caçar legalment? Una ullada a l’or- apuntava una xifra d’un milió de tords,
                      dre de vedes que regularà la temporada  fent esment que altres càlculs donaven
                      de caça 2012-2013 ens permet saber que  una xifra un 50% o un 100% superior.
                      es caçaran tords (legalment) els 153 dies  S’apuntava una mitjana de 6,9 tords per
                      que hi ha entre el 10 d’octubre (quan s’ai- dia. Fent una volta més al quadern de
                      xeca la veda) i el 31 de gener, més un  camp del caçador, veiem que, per arribar
                      extra de 4 dies dins el febrer. Mirant el ca- a la xifra del milió de tords abatuts, s’hau-
                      lendari, veiem que no hi haurà un sol dia  rien de menester 1.341 caçadors com el
                      de “treva”. Es permet caçar tords amb es- nostre col·laborador. Aplicant el 10% de
                      copeta els dimarts, dijous, dissabtes, diu- tords perduts n’hi hauria prou amb 1.216
                      menges i festius. La caça amb filat de coll  caçadors.
                      es permet 5 dies a la setmana, modalitat  Més dades per a la reflexió: a l’Estat
                      que coincidirà amb l’escopeta els caps de
                      setmana i festius. Es podran fer 16 tords  espanyol la caça movia el 2003 (segons
                      per caçador i dia, independentment de la  un estudi de la FAES) 2.677.177.508,51
                      modalitat. En total, cada caçador tendria  euros (450.000 milions de pessetes) i
                                        generava 15.000 llocs de feina directes
                      dret a fer 2.512 tords si esgotàs la quota.  (Trofeo, 2003). S’ha passat de les 139.918
                      Alguns anys es poden matar 20 tords/dia,
                      el que elevaria la xifra a 3.140 tords per  llicències del 1946 a 1.402.381 el 1985.
                      temporada. Probablement cap caçador hi  Es calcula que, a l’actualitat, superen el
                      arribi, tot i que vistes les xifres no posarí- milió. Augmentaren molt a partir del 1960
                                        amb la motorització, i també amb la llei
                      em la mà al foc.
                                        de caça de 1970 es registrà un gran in-
                        Facem un exercici malèvol per do- crement a causa de les facilitats per ob-
                      nar una volta més a la pregunta: depe- tenir la llicència i per la potenciació dels
                      nent de la font, sabem que hi ha entre  vedats de caça privats, afavorits per la
                      23.700 (MAPA, 2003 a Barceló 2009) i  baixa pressió fiscal. Hi ha una correlativa
                      26.000 (Olaizola, 2008) llicències de caça  debilitat d’espais vedats amb finalitats de
                      a les Illes Balears. I si tots els caçadors  protecció o foment per causes científiques
                      esgotassin les seves quotes de caça i fes- (Barceló, 2009).
 Perdiu, Alectoris rufa           sin la perxa màxima? Legalment es podri-

                                                    EB29 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14