Page 8 - Es Busqueret 29
P. 8

TONI MUñOz

    Nombre d’exemplars caçats i cobrats per un caçador en 6
    temporades de caça.

    “si caces molt allà mateix, pot passar que  vegada que sentim parlar d’aquesta eixi- i el 32 grams. Així dons, en els 10.937 tirs
    es ca te du tords que havies tomat altres  da.             a tords, van dispersar 328,1 quilograms
    dies, a vegades vius, i no te du es que has               de plom en 4 temporades. De mitjana, el
                        En una sola sortida, la temporada
    acabat de tomar”. Les cites fora de temps,  2009-2010, el nostre tirador va arribar a  nostre informant va escampar 82 quilo-
    molts caçadors les solen atribuir a animals  “davallar” fins a 75 tords en una colga- grams de plom per temporada, sense con-
    que “duen qualque perdigó i no han pogut                tar tirs a altres espècies. En un sol dia va
    partir”.              da. La temporada 2003-2004 el màxim va  arribar a disparar-ne 6,3 quilograms. S’ha
                      ser de 71, de 52 la 2011-2012, de 46 les  de tenir present que la munició usada pel
       De mitjana, el nostre informant ha  2004-2005 i 2006 i de 30 la 2010-2011. El
    caçat 748 tords per temporada. La xifra  màxim permès en una jornada ha oscil•lat  tord és lleugera “per no espenyar-lo tant”.
    pujaria als 886 si no agafàssim com a re- entre els 16 i els 20, segons l’any. La frase “un tord d’escopeta no val res” fa
                                        referència a aquest fet.
    ferència la temporada2010-2011, any en
                        El nostre informant no sols ha anotat
    què va caçar més d’estiu i a l’hivern es  les dades relatives a espècies abatudes.
    va dedicar a les cegues. Hem dit que de  L’interès per saber la pròpia efectivitat del
    mitjana va abatre 20 peces/dia, idò fins a
    17,2 van ser tords. L’esforç va ser diferent  tir va fer que, en 4 de les 6 temporades,
    segons la temporada. La mitjana de tords/ anotàs els tirs a tords (però no a d’altres
    dia de caça va oscil•lar entre els 23,5 i els  espècies). Aquestes 4 temporades va fer
                      fins a 10.937 tirs a tords. El dia de cada
    2,7, depenent de la disponibilitat per sortir  temporada en què en va efectuar més van
    i la dedicació a altres espècies. Esmentam
    aquí un xifra mítica coneguda dins el món  oscil·lar entre els 131 i els 210.
    de la caça: un home va caçar, fa anys, fins  La mitjana és de 1 tord cobrat per
    a 758 tords en un dia i a un sol arbre (un  cada 2,7 tirs. El cartutx usat pel tord,
    garrover) amb la instal·lació d’un xibiu ()  (plom entre el número 8 i el 10) general-
    al Pla de Mallorca. Evidentment cal posar- ment porta 30 grams de perdigons, encara
    la en quarantena, però no és la primera  que a vegades s’usa munició entre els 28      1600
      1400

      1200
      1000
      tords caçats 800


      600

      400
      200

       0
        2003-2004 2004-2005 2005-2006 2009-2010 2010-2011 2011-2012
          (26)   (41)   (36)   (65)   (21)   (72)
                     temporada
    Gràfic 2. Nombre de tords caçats per temporada. Entre parèntesis, nombre de dies que  Perdiu, Alectoris rufa
    va sortir a caçar.
  TONI MUñOz 8 - EB29
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13