Page 4 - Es Busqueret 33
P. 4

Editorial                                                        Actualitat

       Just a l’anterior número de primavera d’Es      A hores d’ara podem pensar que res d’això          Nous projectes de la
    Busqueret dedicàvem unes planes a la Reserva queda, fora dels records que hem reviscut tots
    Biològica de la Trapa, orgullosos d’un espai na-   els que estimam La Trapa al mateix temps que
    tural que començava a mostrar-se esplendorós les flames consumien la realitat. Però, sí. A l’ho-
    desprès de l’incendi de 1994.             ra que les flames cremaven els pins s’obrien les         Societat Ornitològica
                               pinyes alliberant les llavors d’una nova vida. Al
       Des d’ençà han estat milers els voluntaris mateix temps que la ferida se feia més intensa i
    que han pujat pels seus costers plens de pi- dolorosa al nostres cors, aquest s’obria per alli-
    notells, mates i xiprells, que han anat alerta a berar onades de solidaritat. La natura ens mos-           de Menorca (SOM)
    trepitjar les orquídies que creixien irreverents al tra el camí. La mort duu implícita també la vida i
    costat del camí, que han guaitat bocabadats a la la renaixença.
    balconada sobre Sa Dragonera, que han constru-
    ït desenes de capses nius entre rialles, que han     Més de 3.000 voluntaris a l’hora de tancar          Per Xavi Méndez
    observat, any rere any, el pas d’aucells migrants aquest editorial, col·lapse de les línies de comu-
    per aquest petit oasi de la Serra, que han fet nicació del GOB, nous socis, xarxes socials en
    tancats, que han tingut cura dels arbrers fruiters, ebullició a cada comunicat, entitats oferint el         La Societat Ornitològica de Menor-
    han reparat marges caiguts, han cuidat de les seu suport moral i econòmic, planificació d’ac-      ca (SOM) va néixer ara fa ja més de deu
    abelles que polinitzaven la vida botànica de la tes, concerts, missatges d’ànim i suport,... Una        anys amb diversos objectius: reunir tots
    finca i que ja oferien una bona collita de mel. Mel explosió de vida sorgeix de dintre les flames que         els esforços que es feien a l’illa en l’àmbit
                                                                ornitològic, donar continuïtat als estudis
    de la Trapa, quin goig.                han cremat La Trapa, una llavor que espera que          que s’elaboraven fins aleshores, promou-
                               milers de voluntaris l’ajudin a germinar i fer créi-      re nous projectes d’estudi de l’avifauna
       Però La Trapa se’ns ha cremat!          xer de bell nou per mostrar-se esplendorosa per         menorquina i ajudar a totes les persones
                                                                que s’iniciaven en el món de l’ornitologia,
                               a goig de tots aquells que l’estimen.              sense deixar de banda l’aspecte divulgatiu
                                                                i formatiu.
                                                                  Ara fa ja quatre anys, vàrem inici-
                                                                ar una sèrie d’estudis bianuals destinats
                                                                a conèixer millor les poblacions nidificants
                                                                d’algunes espècies d’ocells poc estudia-
                                                                des fins llavors. La idea inicial era estudiar
                                                                cada dos anys la distribució i l’abundància
                                                                d’una espècie de les moltes que nidifiquen
                                                                a l’illa i de les quals es disposa de poca o
                                                                                                                    XAvI MÉNDEz                                                                Nius de vinyolita Delichon Urbicum al municipi de Ferreries, principal colònia de l’illa.

     4 - EB33                                                                                                      EB33 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9