Page 10 - Es Busqueret 34
P. 10

un parc d’atraccions. Des de les xar- Capsigrany, Lanius senator
    xes socials col·lectius com Sos Can
    Vairet mantenen una lluita molt va-
    lenta per a garantir la protecció de
    la zona, ja que, com he dit, es tracta
    d’una zona de conreu molt aprecia-
    da i valuosa. Llevat de les grues, que
    sovint s’hi aturen, fa dues primave-
    res vaig tenir l’ocasió d’albirar dues
    cigonyes blanques (Ciconia ciconia )
    que dormien en un molí abandonat
    de can Vairet, una zona envoltada
    de vedats de caça, d’urbanitzacions i
    de camps de golf... un oasi dins d’un
    municipi ple d’atemptats ecològics.
       Durant les migracions tam-
    poc és difícil observar con damunt
    aquest gran sementer hi ciclegen
    rapinyaires, des d’esparvers (Aqui-
    la pennata) fins a falcons vespers
    (Pernis apivorus). Aquí agafen les
    tèrmiques per creuar la gran franja
    d’aigua que els queda per arribar a
    les costes africanes o europees; això
    depèn obviament de quina època de
    l’any ens trobem.

       També s’ha d’estar ben atent
    al prat, ja que en qualsevol moment
    ens poden sorprende sebel·lins (Bur-
    hinus oedicnemus), puputs (Upupa
    epops), esparvers (Aquila pennata)
    o el vol d’alguna milana (Milvus mil-
    vus). També he pogut veure fins a                       Ropit, Erithacus rubecula
    tres parelles de xoriguers (Falco tin-
    nunculus) repartides per aquest bocí
    de terra.
       Cucullades (Galerida theklae),
    tórteres turques (Streptopelia de-
    caocto),  tudons (Columba palum-
    bus).... Dins  la zona  boscosa hi
    observareu el trencapinyons (Loxia
    recurvirostra)  o almanco escolta-
    reu el seu cant, la tórtora europea
    (Streptopelia turtur), busquerets co-
    allargs (Sylvia balearica), ferrericos
    (Parus major) … Durant la migració,
    coablanques (Oenanthe oenanthe),
    coa-roges  (Phoenicurus phoenicu-
    rus), vitracs barba-roja (Saxicola
    rubetra), caçamosques negre (Fice-
    dula hypoleuca)... i també he vist
    aquí les tres arpelles: la cendrosa,
    la pàl·lida i la comuna, a més de les
    citades cigonyes blanques.
       Però, per a mi, l’espècie estel-
    lar d’aquest prat són les grues. A l’hi-
    vern passat hi tinguérem un grupet
    durant tota l’estació. De fet, com he
    explicat, no és estrany que s’aturin
    a descansar aquí. L’estampa de Son
    Flor amb les grues és per a mi fan-
    tàstica!!! La millor época és durant la


     10 - EB34
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15