Page 9 - Es Busqueret 34
P. 9

Un racó per descobrir


    Can Vairet i Son Flor


    Per Miquel Àngel Mairata

       El  passat núm. 29 (d’estiu) seus viatges migratoris. El punt de de Son Flor. Aquí, durant la tardor, als

    d’Es Busqueret, el nostre amic Juan partida per recórrer la zona comença aucells locals, sedentaris, s’hi sumen
    Miquel Gonzàlez ja ens descobria al camí que puja cap a l’antiga ca- els aucells migradors, que entren per
    aquest hermós indret amb un itine- serna de l’exèrcit de terra de Cala la costa sud-oest de l’illa de Mallorca
    rari costaner de la zona, però és ara Figuera, que envolta la urbanització i converteixen aquest lloc en una de
    el fotògraf de natura Miquel Àngel d’El Toro (Calvià). Una vegada dins el les seves primeres aturades migra-
    Mairata qui ens convida a conèixer, camí que voreja la marjada, just on tòries, encara dins el continent euro-
    amb un magnífic recorregut foto- comença el bosc, si mirau cap a l’in- peu. No podem oblidar que aquesta
    gràfic, la part interior i de conreus terior del municipi calvianer tindreu petita porció de terra dóna refugi i
    d’aquest amenaçat racó de Calvià.   una bella estampa de les muntanyes aliment a les aus viatgeres que fan
                      d’enfront i, si la visibilitat és bona, d’aquest prat un enclavament es-
       Són molts els amants de les aus
    que saben d’aquest indret per topar- es reconeix fins i tot el poble de Cal- tratègic que mereix ser conservat i
                                        protegit, tot i que la seva situació,
                      vià gràcies al seu campanari.
    s’hi sovint amb grups de grues (Grus                  propera a Magaluf i Santa Ponça, ha
    grus) que s’aturen als conreus per  Pel camí i, sense cap tipus de  cridat ja diverses vegades l’atenció
    descansar i alimentar-se durant els pressa, ja podem gaudir de l’avifauna
                                        de promotors immobiliaris per fer-hi Grues, Grus grus                                           EB34 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14