Page 12 - Es Busqueret 35
P. 12

JuANJO BAzáN
    segon dia que hi anàvem i ens pas- cant un grapat de dies l’ull de bou ce-
    sàvem més temps jugant que mirant llard (Phylloscopus inornatus), anant  Has calculat quantes hores i dies
    el cel, per la qual cosa era molt cons- als llocs adequats en el moment més  has dedicat a observar aucells en
    cient que no seria gens senzill veure idoni, però tampoc vaig aconseguir  aquest Gran Any?
    una moixeta. Però vàrem tenir sort, i veure’n o escoltar-ne cap. Altres es-
    tots dos ens posàrem molt contents pècies que he cercat sense èxit han (Maties) No, no ho he fet ni pens fer-
    de poder veure un voltor blanc i ne- estat les gavines escasses o rares ho. Sí, puc dir que he intentat sortir
    gre que es va deixar observar bas- (Larus argentatus, L.cachinnans, a veure aucells almenys un dematí
    tant bé.              L.marinus, Hydrocoloeus minutus) cada cap de setmana, i en els mo-
                      i alguns passeriformes forestals. ments de major pas de migrants,
    (Susana) El record més intens que  Haurà de ser en un altre BY!  també alguns horabaixes en aca-
    tinc és l’observació d’una arpella                 bar la feina. He de dir, a més, que a
    russa (Circus macrourus) a les Cases (Susana) Puff... n’hi ha moltes, mol- s’Albufera he pogut observar moltes
    Velles (Formentor) amb la compan-  tíssimes....per citar.... Botaurus!!! aus durant la meva jornada laboral,
    yia d’en Pep, Lalo i Dani. Va ser tota  (Josep) La miloca i el tord burell, he fins i tot n’he pogut detectar un gra-
    una aparició....un present.
                      anat molts dies i moltes hores als pat des de la finestra del meu despa-
    (Josep) Diria que el papamosques de llocs on es poden veure, i no hi ha tx. És un dels avantatges que té fer
    collar i les arpelles russes, les dues hagut sort. La miloca m’ha fet patir feina en un espai natural amb tanta
    em recorden aquells dies de tempes- molta calor a Escorca i a Artà i el tord diversitat ornítica, veus o escoltes
    ta d’abril que varen ser molt espe- burell molt fred a Mortitx i es Trenc. aucells en tot moment!
    cials; el paràsit gros, per observar-lo                 (Susana) No ho he calculat, però no
    durant una bona estona al cap de For-                  he fet més hores de les que sol de-
    mentor parasitant un grup de virots N’hi ha alguna que hagis vist tu i  dicar normalment a aquesta afició.
    i el mussol emigrant a la depuradora no els altres participants?   Però sí que he de confessar que m’he
    de s’Albufera, per la sorpresa.
                      (Maties) Sí, algunes. La veritat és esforçat més i he dedicat més temps
                      que no sé amb exactitud quines es- a aquelles espècies a les quals nor-
                      pècies han vist els altres, per tant no malment no sols prestar atenció per
    Quina espècie que no has vist  n’estic segur de quantes. Calcul que la seva dificultat d’identificació.
    t’hagués agradat veure?
                      seran devers mitja dotzena.
    (Maties) També unes quantes. Cada  (Susana) No, categòricament.    (Josep) No ho he calculat, però
    any veia la camaverda menuda (Trin-                   moltes hores i molts dies. Potser, si
    ga stagnatilis), però el 2013 no hi va (Josep) Crec que cap.      l’any té 365 dies, n’he pajareat uns
    haver manera. També vaig estar cer-                   150 més o menys, molts dels quals
     12 - EB35
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17