Page 7 - Es Busqueret 35
P. 7

les Balears, varen aconseguir veure
    entre tots 221 espècies. És a dir, el
    BY ha estat amb molta probabilitat
    la causa que el 2013 s’hagin obser-
    vat una vintena més d’espècies que
    el 2012, aus que possiblement no
    s’haurien detectat sense la febre,
    les ganes de sortir al camp, que va
    provocar la posada en marxa de la
    competició.
       Però no només s’han vist més
    espècies que les habituals, també se
    n’ha realitzat un molt major nombre
    d’observacions de cada una, el que
    ha permès acumular una elevada
    quantitat d’informació que redunda
    en un major coneixement de la nos-  Nombre acumulat d’espècies observades, a partir de dades aportades per Juanjo
    tra avifauna. Per exemple, s’han po- Bazán i Pep Manchado
    gut detectar amb relativa freqüència
    espècies que es consideren rares o
    escasses, i s’ha millorat el coneixe- espècies diferents, el que ens indi- tan aparent, ni de molt, com a la
    ment del seu patró fenològic o de la ca clarament que existeix a la nostra primavera, i va possibilitar un incre-
    seva distribució temporal i espacial. illa, durant els mesos hivernals, una ment de la riquesa en només 3 es-
                      diversitat ornítica molt important). pècies, 2 de les quals pròpies i quasi
       La següent gràfica, que ens mos-
    tra la riquesa acumulada d’espècies  A la primavera (mesos de març a exclusives d’aquesta època de l’any
                                        (Charadrius morinellus, Crex crex).
                      maig) el nombre d’espècies es va in-
    detectades, també ens aporta una  crementar, en bona mesura, gràcies Els darrers mesos de l’any, com era
    informació interessant.
                      a l’arribada de les aus de pas i les d’esperar, ja no aconseguiren sumar
       Com es pot veure, el nombre estivals. En canvi, els mesos d’estiu noves espècies al còmput global.
    d’espècies que s’han observat a suposen una aturada quasi absoluta   Però, com hem apuntat abans,
    l’hivern és molt considerable (el mes en el l’arribada de noves aus. A la  un dels punts forts del BY és el seu
    de gener ja s’havien detectat 148 tardor, la migració no va ser el 2013
                                        potencial formatiu i divulgatiu, po-
                                                    EB35 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12