Page 13 - Es Busqueret 35
P. 13

fent extreme birding des de les 7 del Els pitjors o durs, uff.... les matina- quan xerrava amb ell sempre li deia
    matí a les 9 del vespre. Jo he fet Big des!! El moment més dur per a mi és que canviaria alguna de les meves
    Year amb totes les conseqüències i deixar una espècie sense identificar i observacions per qualsevol de les
    hi he dedicat tant de temps com he quedar-te amb el dubte.       seves amb el bitó. Record que vàrem
    pogut.                                 estar xerrant d’això, en to divertit, a
                      (Josep) El millor moment, possible- començaments de desembre i, poc
                      ment, sigui tota una setmana, els set  després, quasi sense voler-ho, em
                      dies de temporal de pluja i fred a fi-
    Quin ha estat el millor moment                   vaig topar un bitó molt a prop d’un
    que recordes i quin el pitjor, el  nals d’abril on es podia veure qualse- camí de s’Albufera, i li vaig poder
    més dur?              vol ocell a qualsevol lloc. I moments  fer fotos. Va ser justament un 5 de
                      més puntuals com els 500 falcons
    (Maties) No en record cap de parti- vespers Pernis apivorus a Albercu- desembre, una data que, per als qui
    cularment dur. Evidentment, els dies tx, la parada nupcial de les àguiles  treballam a s’Albufera, té un signifi-
    que cerques i cerques i no aconse- coabarrades o trobar un petit bus- cat molt especial, i no precisament
    gueixes veure quasi res (fet que ha queret trencamates a Cúber. El més  bo. Una altra anècdota va ocórrer un
    passat molt aquesta tardor, molt dur, la ruptura del zoom 80-400 a un  dia de febrer, un mes en què sempre
    pobra en aus), te’n tornes una mica aguait de s’Albufera el mes d’abrli.  m’agrada anar a observar aus mari-
    decebut a ca teva. Però és part del Quan veus que la càmera es romp et  nes, per tota una sèrie de raons. Els
    joc, no pot haver-hi dies bons sense quedes molt fet pols.       dies precedents havia bufat molt de
    dies dolents. En tot cas, passejar pel                 vent, així que vaig anar a cercar aus
    camp o estar hores observant la mar                   pelàgiques al Cap de Formentor, on
    sempre és un plaer. Com a moments Conta’ns una anècdota divertida   vaig passar unes quantes hores ob-
    gloriosos record els viscuts alguns que t’hagi passat mentre feies el  servant pel telescopi des d’un penya-
    dies d’acabaments d’abril, quan una BY.                let que mira cap a ponent, ja que volia
                                        cercar aus que rarament s’apropen a
    persistent borrasca va fer sedimentar  (Maties) Tampoc sé quina triar, així aigües somes. Quan vaig acabar les
    molts migrants i, miressis on mires- que contaré l’anècdota del bitó, en-
    sis, hi havia aus interessants arreu.                  observacions i em dirigia cap el cotxe
                      cara que no és especialment diver- em vaig topar amb en Pere Vicens,
    (Susana) Els millors moments sens tida. Jo no aconseguia veure bé el que també havia estat observant la
    dubte eren quan coincidíem un no- bitó (Botaurus stellaris) per més que mar des del Cap de Formentor però
    drit grup d’observadors bigyearistes freqüentés els llocs apropiats per a en direcció cap a Menorca, i per tant
    al mateix lloc, intencionadament o aquest agró quasi mític. En canvi, en no ens havíem trobat, tot i estar a
    per casualitat i decidíem seguir ple- Juanjo Bazán, un bon amic i parti- poques desenes de metres un de
    gats.... encara que la qualitat i la cipant del BY, ja l’havia vist i foto- l’altre. Quan li vaig contar que havia
    quantitat d’observacions minvés. grafiat a plaer a diferents indrets, i pogut veure un grupet de gavinetes
                                                       JuANJO BAzáN

    D’esquerra a dreta: Lalo Ventoso, Josep Manchado, Susana Quintanilla, Alberto Estefanía, Maties Rebassa, Joan Miquel González

                                                    EB35 - 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18