Page 8 - Es Busqueret 35
P. 8

tencial que es pot esprémer encara prèvia (familiars i amics dels partici- els ambients. Una divulgació poste-
    més. Participar del BY ens ha per- pants al BY, gent encuriosida o amb rior dels resultats seria igualment
    mès, a molts de nosaltres, aprendre un interès per les aus molt tangen- aconsellable.
    de l’acumulació de sortides i obser- cial, etc.).             Un Big Weekend (o semblant)
    vacions, tant pròpies com dels altres.  Un exemple podria ser la cele- podria fins i tot institucionalitzar-se,
    També hi ha contribuït el fet que,  bració d’un Big Weekend (Gran Cap repetir-se cada any, per exemple la
    molt sovint, els participants amb  de Setmana), en el qual de divendres tercera setmana d’abril. Així fins i tot
    menys experiència acumulada s’han  a diumenge es formessin grupets els amants de la competició pura i
    acompanyat en les seves sortides  mixtos d’experts i principiants amb dura veurien satisfetes les seves ex-
    dels observadors més experts. Com  l’objectiu no de competir entre ells, pectatives, ja que cada any es podria
    augmentar aquesta capacitat for- sinó de sumar esforços per intentar intentar batre la xifra d’espècies as-
    mativa del BY? Doncs, per exemple,  localitzar, arreu de la geografia illen- solida l’any anterior.
    amb la celebració d’esdeveniments  ca, quantes més espècies millor. Evi-
    puntuals que, lligats al BY, tinguin  dentment, l’esdeveniment requeriria  Vaja, que el BY possiblement si-
    entitat pròpia i permetin la participa- d’una divulgació prèvia per arribar a  gui, per damunt de tot, un joc, però
    ció de molta més gent, fins i tot la  molts participants, i una certa plani- un joc que dóna molt de joc! Hi tor-
    d’aquells que no tinguin experiència                  nam a jugar?
                      ficació per aconseguir mostrejar tots


    Una passa imprescindible:

    el registre de les dades obtingudes en el BY’13       A les normes que regeixen l’adreça ornitologia@gobmallor-  correspongui. Seran els Comitès
    el Big Year s’apel·la al codi ètic de ca.com o directament a la seva seu de Rareses els encarregats últims
    l’observador d’aus, dins del qual és de Palma.          d’homologar les observacions que
    un requisit ineludible no donar per  Per a les aus considerades ra- aportem, descartant aquelles cites
    bones aquelles observacions de les  reses (la llista de rareses es pot des- en què pugui existir un cert dubte,
    quals no n’estam segurs al 100%.  carregar de l’adreça http://www. per petit que sigui, sobre la correc-
    Però evidentment, això, tot i ser  gobmallorca.com/ornito-que-fe- ta identificació de cada au. Això pot
    necessari, no és suficient. No basta  im/comite-de-rareses.html), s’ha  parèixer una mica cruel, ja que a nin-
    amb tenir la certesa absoluta que el  d’emplenar de cada observació una  gú li agrada que es pugui dubtar de
    que estam veient és una o altra es- fitxa-informe (es pot descarregar  la seva bona fe o dels seus coneixe-
    pècie, cal anar més enfora si el que  igualment de l’adreça assenyalada  ments identificatius, però resulta
    pretenem és que cada observació  abans) en la qual es detalli la loca- imprescindible, si es vol aconseguir
    aporti una informació valuosa.                     un filtrat correcte de dades poten-
                      litat exacta on ha estat feta la cita i
       Per començar, resulta conve- s’especifiquin tant les peculiaritats de  cialment errònies que desvirtuarien
    nient registrar, per exemple en for- l’observació (distància a l’au, instru- o contaminarien el coneixement que
                                        es vagi acumulant sobre cada espè-
    ma de fitxa, totes aquelles cites que- mental òptic emprat, condicions me- cie considerada una raresa. Ja que
    cadascú consideri més valuoses, i teorològiques...) com l’experiència  tots tenim un mateix objectiu, que
    enviar posteriorment aquestes fitxes de l’observador en aquella i en altres  és precisament el de contribuir a mi-
    a les entitats o organitzacions que en espècies semblants amb les quals es  llorar el que sabem de les aus de les
    puguin fer un ús més adequat (regis- pugui confondre l’au observada. Evi- nostres terres i mars, cal que ens
    tre en forma de base de dades, even- dentment, cal fer una descripció el  esforcem una mica a fer les coses
    tual publicació de les dades més in- més acurada i complerta possible de  ben fetes. A la llarga, tots hi sortim
    teressants, etc.). En aquestes fitxes cada raresa observada (mida i for- guanyant.
    no només s’haurien d’incloure les es- ma de l’au, proporcions, actituds en
    pècies observades en cada sortida, terra/mar o en vol, coloració de plo-
    també resultaria convenient registrar matge i parts no emplomades, etc.).
    tots aquells fets que creiem que pu- Resulta convenient adjuntar, sempre
    guin tenir certa rellevància (xifres de que sigui possible, fotografies de les
    cada espècie, concentracions impor- rareses observades o, en el seu de-
    tants, comportaments típics o atípics fecte, dibuixos realitzats en el mo-
    de les aus, localitzacions inespera- ment de l’observació.
    des, ús de l’hàbitat que fa cada es-  Les fitxes de registre de rareses
    pècie, plomatges o característiques  s’han d’enviar, un cop emplenades,
    anatòmiques peculiars, etc.).
                      als coordinadors dels Comitès de Ra-
       En el cas que les fitxes es vul- reses local (carlesljm@gmail.com) o
    guin enviar al GOB, es pot fer a estatal (rarezas@seo.org), segons

     8 - EB35
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13