Page 9 - Es Busqueret 35
P. 9

Les espècies del BY2013


    Seleccionar unes poques espècies d’entre totes les observades no és tasca senzilla. Aquí van algunes propostes:

    Reietons i altres hivernants rars o escassos     Paràsits i altres aus marines
    Els mesos de gener i febrer, que varen ser els de més fe- Quan encara no havia entrat la primavera, molts bigye-
    bre bigyeardista, es va poder comprovar que algunes de  ardistes posàren la seva mirada a la mar, a la recerca
    les espècies d’aus que es tenen per més escases o fins  d’aus marines. Això va possibilitar nombroses deteccions
    i tot rares en realitat no ho foren tant. Així, s’acumu- de paràsits grossos (Stercorarius skua), de vegades de
    laren nombres realment sorprenents d’observacions de  fins a 3 exemplars junts, i també de paràsit coapunxegut
    reietons d’hivern (Regulus regulus), lluonets (Carduelis  (S. parasiticus), gavina cendrosa (Larus canus), gavine-
    spinus), pinsa mè (Fringilla montifringilla), tord burell  ta de tres dits (Rissa tridactyla) o cadafets (Fratercula
    (Turdus pilaris), tord cellard (T.iliacus) ...    arctica), espècies habitualment males de veure.

                                            Gavina cendrosa, Larus canus

     Reietó d’hivern, Regulus regulus


    Arpelles “de carpó blanc” i altres
    migrants primaverals
    Ja en plena migració, hi va haver algunes setmanes glo- Rareses locals i estatals
    rioses, amb observacions de lo més interessant. Molt  Els participants del BY veren a Mallorca ni més ni menys
    abundants varen ser, per exemple, els ulls de bou xiu- que 28 exemplars considerats rareses a l’àmbit local o
    ladors (Phylloscopus sibilatrix), i també les arpelles “de  estatal, una xifra considerablement major que la mitjana
    carpó blanc “(Circus pygargus, C.cyaneus, C.macrourus).  dels anys precedents. Entre totes les rareses destaca,
    Els C. macrourus, dels quals es veren possiblement fins  per ser la primera vegada que s’ha pogut constatar la
    a 6 exemplars diferents, varen ser una de les estrelles  presència d’aquesta espècie a les Illes Balears, un fu-
    del BY.                        ell americà (Pluvialis dominica) observat al Salobrar de
                               Campos a finals del mes de maig.

                                Fuell americà, Pluvialis dominica


                Arpella cendrosa, Circus pygargus

    Aus amagadisses (bitó, guàtlera maresa)
    La tardor, a diferència de la primavera, no va
    ser especialment fructífera. Així i tot s’hi veren
    algunes aus interessants. Destaca, per exem-
    ple, que es localitzassin exemplars solitaris de
    bitó (Botaurus stellaris) a 4 localitats diferents,
    tant del sud com del nord de Mallorca. Altres
    aus interessants, i molt amagadisses, que es
    varen poder observar foren Crex crex i Porzana
    porzana.

                           Bitó, Botaurus stellaris

                                                    EB35 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14