Page 10 - Es Busqueret 35
P. 10

L’entrevista

                                 entrevistes

                                                 Per Rafel Mas
    De tota la gent que ha participat en grau superior en recursos naturals i aquesta petita bogeria…
    el Gran Any Big Year 2013, n’hem paisatgístics, ornitòloga i agriculto- (Maties) Doncs, simplement, perquè
    seleccionat 3 participants destacats ra ecològica i aprenent d’agricultora  em feia il·lusió. Un dia de desembre
    i els hem fet un grapat de pregun- biodinàmica; Josep Manchado Rojas,  de 2012 ens vàrem aplegar alguns
    tes. Les seves motivacions i temps geògraf, tècnic especialista en urba- amics, tots amb la mateixa afició a
    de dedicació en aquest concurs han nisme i territori, ornitòleg i spotter. observar aus, vérem una pel·lícula
    estat diferents, però tots presenta-                americana que anava precisament
    ven un objectiu comú: aprendre molt                   sobre un Big Year, vàrem riure molt
    i passar-ho molt bé. Són aquests: Perquè has participat en el Big  veient-la perquè d’alguna manera
    Maties Rebassa Beltrán, biòleg i or- Year 2013? Intenta explicar, en  ens vèiem identificats amb els perso-
    nitòleg, director del Parc Natural de poques paraules, a una perso- natges del film, i decidírem encetar
    s’Albufera de Mallorca; Susana Quin- na que no és aficionada a veure  aquesta competició a la nostra illa.
    tanilla Alfaro, estudiant de Tècnic de aucells perquè has dut a terme
                                        Vàrem pensar que ens ho passaríem                                                        LALO VENTOSO
     10 - EB35
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15