Page 11 - Es Busqueret 35
P. 11

bé, i ens hi tiràrem de cap (alguns cassa i amagadissa, la guàtlera ma- cament molt més fàcil de localitzar
    amb algunes reticències inicials, resa (Crex crex), o poder trobar i que totes aquestes que he anomenat
    però al poc temps ja n’estàvem tots fotografiar al Blanquer de Maria de abans, la miloca o moixeta voltonera
    ben convençuts).          la Salut una femella jove d’arpella (Neophron percnopterus). Ja se sap
                      russa (Circus macrourus), una au ra- que, als qui som pares, tot el que feim
    (Susana) En part perquè vaig assistir  pinyaire que mai abans havia pogut amb els nostres fills ens il·lusiona
    al naixement de la iniciativa i tam- veure tot i que l’havia cercat amb in- d’una manera molt especial, i preci-
    bé perquè em semblava una mane-   sistència. Però encara que pugui sor- sament va ser amb en Joel, el meu
    ra divertida de conèixer la quantitat  prendre una mica, vaig sentir més fill, qui vaig anar a cercar aquesta
    d’espècies que es podien observar  il·lusió quan vaig veure una au teòri- espècie pels voltants de Lluc. Era el
    en un any a Mallorca. El fet que el
    format sigui un concurs i que els re-
    sultats surtin publicats mensualment
    fa que la gent no perdi l’interès i
    s’esforci en cercar les espècies que
    no ha vist.
    (Josep) Jo crec que perquè va co-
    incidir que molts havíem llegit Para
    que sirven las aves? i vam veure en
    grup la pel·lícula The Big Year a fi-
    nals del 2012. Quan va acabar, crec
    que la majoria estàvem segurs que
    ho volíem fer. Després, les ganes de
    superar-me han fet la resta.


    Quantes espècies has observat?
    El teu resultat observant dife-
    rents espècies et satisfà?
    (Maties) Espècies vàlides per al
    BY n’he vist 232. Qualsevol xifra
    m’hagués satisfet, de fet no pensava
    veure’n tantes. Aquest primer BY ens
    ha servit, entre altres coses, per sa-
    ber quantes espècies es poden veure
    en un any.
    (Susana) Ara mateix duc 195 espè-
    cies observades i encara queden uns
    quants dies per sumar-ne qualcuna
                   agr
              M’hagués
    més, s’hi ha sort..... M’hagués agra- -
                    a
    dat ingressar al club dels dos-cents,
    però em sent bastant satisfeta amb
    fins on he arribat.
    (Josep) He vist 215 espècies. Sí, el
    meu resultat era impensable ara just
    fa un any, i només es pot entendre
    per les hores dedicades i el que he
    anat aprenent al llarg dels mesos. De
    fet, quan vaig començar el meu ob-
    jectiu era arribar a les 180 espècies.


    Quina espècie o quines espècies
    de les que has vist t’ha fet espe-
    cial il·lusió?
    (Maties) uff, unes quantes! Va ser
    una sort poder localitzar al Salobrar
    de Campos una espècie mai obser-
    vada abans a les Balears, un fuell
    americà (Pluvialis dominica). També
    em va agradar molt veure en unes  LALO VENTOSO
    condicions òptimes una au molt es-


                                                    EB35 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16