Page 4 - Es Busqueret 35
P. 4

Editorial

    És l’especulació de nou, estúpid!       Són temps difícils per a tots i cant les aus aquàtiques i limícoles, cediments legals i com sempre els
    per a tot. Sinó que li expliquin a Ses que tenen aquí un important lloc ecologistes exageren. El projecte de
    Fontanelles, la darrera zona humida de pas i d’hivernada. I evidentment construcció del centre comercial és
    de Palma. Durant anys la plataforma també l’estrella de la zona: hi viu declarat d’interès general, però la re-
    Salvem ses Fontanelles, de la qual l’única població de Limonium barce- alitat és que no és l’interès general el
    el GOB forma part, ha treballat de loi, una planta endèmica anomena- que mou el projecte sinó interessos
    manera incansable per obrir els ulls da popularment saladina. Els darrers econòmics privats. Com pot ser d’in-
    a una administració, que malaura- anys ha estat objecte d’estudi pels terès general acabar amb la darrera
    dament està guiada pels estàndards experts, i catalogada En Perill Crític, zona humida de Palma? Els nostres
    clàssics dels governants durant la la màxima categoria d’amenaça. Si gestors no són capaços ni tan sols
    darrera década i que surten reflectits desapareix d’aquí s’extingeix. Només de donar-li el mèrit que es mereix al
    al títol, i no, no és l’estupidesa, és en queden prop de 3500 peus.  nostre paissatje natural que és qui
    l’especulació.                             justifica que els turistes venguin any
                        Fa escasament tres setmanes
       Ses Fontanelles és el que queda les màquines entraren dins el recinte  rera any a aquesta illa. Ja fa més de
    de la gran zona humida de la Badía vallat que enrevolta aquesta zona per  10 anys que aconseguírem més de
                                        16.000 signatures demanant la seva
    de Palma que arribava fins al Prat de començar les obres d’un futur cen- protecció. Així i tot, el Palma Aqua-
    Sant Jordi i que va que va ser desse- tre comercial. Un grup d’activistes  rium es va acabar edificant sobre
    cada al s. XIX. El lloc manté notables paralitzà simbòlicament les obres, i  aquest espai i l’any 2007 l’Ajunta-
    valors ecològics i paisatgístics, reco- fou en aquell moment quan els ulls  ment de Palma governat per Catali-
    neguts als distints inventaris de zo- es centraren en la destrossa. Durant  na Cirer (PP) va concedir (estant en
    nes humides i al darrer Pla Hidrolò- aquest temps es treballa de valent  funcions) una llicència per edificar
    gic de les Illes Balears. En un primer per denunciar possibles irregulari- un gran centre comercial, 8 vegades
    moment es considerà donar-li un va- tats en el pla de vigilància ambiental  més gran que l’Aquarium.
    lor estratègic dins tot el Projecte de i en el seguiment del pla de gestió de
    Reforma de la Platja de Palma, i es residus, fent diverses accions de de- La ciutadania, com sempre, surt
    preveia la seva protecció i restaura- núncia i pressió com assistir al Ple de al carrer per recordar als nostres go-
    ció degut al seu potencial i atractiu l’Ajuntament de Palma per demanar vernants el significat de la paraula
    turístic.              la paralització de les obres o convo- democràcia, i què amb el territori no
                      cant una concentració el dia mundial s’especula; mentre els ecologistes
       A l’inventari de flora i fauna
    dels prop de 326 mil m2 que avui  de les zones humides on centenars intentaran cercar la fórmula legal per
                      de persones uniren els seus esforços aturar-ho. Hi serem a temps per ses
    dia queden de zona humida, trobam  per salvar Ses Fontanelles.     Fontanelles?
    un catàleg amb més de 110 espèci-
    es d’aucells, moltes d’elles d’interès  Tant s’hi val, segons els tècnics
    internacional de conservació, desta- de Cort, s’estan complint els pro-

     4 - EB35
   1   2   3   4   5   6   7   8   9