Page 6 - Es Busqueret 35
P. 6

Actualitat


                                 Només
                                 un joc?                                             Per Maties Rebassa       M’han demanat que escrigui 4  Segurament la resposta és sí, per a futures edicions, com veurem
    retxes sobre la utilitat pràctica del però un sí condicionat. Certament, el més endavant.
    Gran Any (Big Year en anglès, BY), la BY no té pretensions acadèmiques o  Vegem ara algunes dades in-
    competició entre observadors d’aus científiques ni res que si li pareixi. I  teressants extretes de l’edició del
    encetada el 2013 i que consisteix en així i tot, amb el BY es pot arribar a  2013. El nombre d’espècies observa-
    detectar el major nombre d’espècies acumular una quantitat de coneixe- des a Mallorca pels participants (han
    entre l’1 de gener i el 31 de desem- ment, d’informació avifaunística, que  estat una trentena els qui han aca-
    bre. Però… no és el BY només un no podem menysprear.      bat l’any) ha ascendit a 240. El 2012,
    joc? Un entreteniment per a passar-   Tampoc pot passar-se per alt la darrer any abans del BY, els més de
    s’ho bé sortint al camp quantes més  seva capacitat formativa i divulga- 150 col·laboradors de l’obra anual
    vegades millor? No és per això que  tiva, que a més podria potenciar-se de referència, l’Anuari Ornitològic de
    molts hem decidit participar-hi?


    LALO VENTOSO     6 - EB35
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11