Page 4 - Es Busqueret 39
P. 4

Editorial


       Durant el mes de gener Pal-  cursos naturals, no tan sols per platja de Muro han demandat
    ma va acollir el primer Congrés al seu gaudi i coneixement sinó la creació d’un itinerari esportiu
    d’Ecoturisme a Mallorca, organit-  molt especialment per garantir dins el parc de s’Albufera, on fins
    zat pel GOB gràcies al finança- la seva conservació present i fu- ara la pràctica d’esport ha estat
    ment del Fons Social Europeu en tura, no només per responsabi-   prohibida. Medi Ambient, sense
    el marc d’un Projecte d’Emplea litat ecològica sinó també com a sorpreses, n’ha donat el vistiplau.
    Verde que s’ha vingut desenvo- recurs dins un marc de turisme Aquest mateix empresariat du-
    lupant durant l’any 2014, i que sostenible.            rant anys ha utilitzat el parc na-
    entre d’altres iniciatives ha inclòs  Aquesta legislatura s’ha ca- tural com oferta complementària
    també un curs d’ecoturisme i la  racteritzat, però, per un evident  els dies de mal temps a l’estiu,
    publicació d’una Guia d’ecoturis-  retrocés en la qualitat de gestió  sense haver fet en 27 anys cap
    me a Mallorca.                             aportació econòmica a la gestió
                      als espais naturals protegits. Les
       En les diferents accions del retallades en personal i mitjans,  més enllà de l’anecdòtic.
    projecte s’han tornat a posar de atribuïts pel Govern a la crisi fi-    El desenvolupament d’un tu-
    manifest els excepcionals valors nancera però fonamentalment, risme més sostenible, que valo-
    naturals de Mallorca, que en una creim, fruit de les directrius po-  ri el patrimoni natural i cultural,
    superfície relativament petita lítiques dels responsables de que acudeixi a Mallorca en tem-
    acull una gran varietat d’ambi- Medi Ambient, han col·locat els porada baixa i que per la seva
    ents i hàbitats naturals, una altís- espais protegits en una situació major qualitat permeti avançar
    sima biodiversitat i un important molt vulnerable. Tot i que la pro-  cap a un model amb menys tu-
    nombre d’espècies úniques en el moció pública dels atractius dels ristes no es pot concebre sense
    món. Si a aquests atractius hi afe- espais protegits ha estat mínima, atendre adequadament les ne-
    gim la facilitat de connexió amb el nombre de visitants a parcs i cessitats de conservació dels es-
    el mercat turístic internacional i reserves ha seguit creixent, en pais protegits. Fins que la classe
    una hipertròfica oferta d’allotja- un escenari on s’ha vist reduïda política i també, especialment,
    ment i serveis complementaris, la capacitat de conservació i de l’empresariat turístic, no enten-
    resulta una posició excel·lent per gestió de l’ús públic. Una combi-  guin i reconeguin el rol fonamen-
    al desenvolupament del turisme nació altament lesiva.        tal que la biodiversitat juga en el
    naturalístic.                              principal negoci d’aquestes illes,
                        Tal com ens té acostumats,
       Així, entre els assistents al l’empresariat turístic tampoc ha  seguirem caminant per la corda
    congrés es va evidenciar la ne- ajudat a millorar la situació. Re- fluixa. •
    cessitat de posar en valor els re- centment els empresaris de la


                                                        TONI MUñOz

     4 - EB39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9