Page 4 - Es Busqueret 50
P. 4

Editorial
    Aprenem de ben petits a compartir es produeix ja a les portes de la pri- veurà especialment afectada els
    l’espai de la llar amb la família, amb mavera, època de reproducció per mesos vinents per l’intens ús públic
    els companys a l’escola, amb els a moltes espècies. Així, els propers del medi natural és el tiruril·lo cama-
    veïnats al nostre edifici, o amb altres mesos els efectes del nostre ús in- negre, Charadrius alexandrinus. Fa
    conductors i vianants als carrers. tens del medi natural no es limitaran dècades que les seves poblacions
    Hi ha unes normes de convivència simplement a la massificació públi- van a la baixa de forma alarmant a
    establertes que fan compatible la ca i conseqüent pèrdua de sensació les Balears, per la degradació o pèr-
    nostra llibertat amb la dels altres. de naturalitat, sinó que afectaran de dua de les seves localitats de nidi-
    Sabem també que aquesta convi- forma especialment important a la ficació a la costa. A la urbanització
    vència es complica en situacions fauna silvestre, els seus habitants d’alguns enclaus que ocupava en el
    d’estrès, com la que vivim actual- de ple dret.          passat hem d’afegir que cada pri-
    ment amb la pandèmia. Ara el con-  En alguns dels espais naturals que  mavera i estiu transitam o ocupam
    tacte amb la natura ens ofereix a  ja estan protegits es disposa de nor- de forma massiva les platges i du-
    molts una escapatòria davant de les  mativa, equipaments i personal de  nes, molestant les aus que es veuen
    complicacions i tensions diàries ge- gestió que ajuden a fer compatible  obligades a deixar desprotegits els
    nerades per les limitacions de con- el gaudi i l’esbarjo amb la conser- seus nius, o fins i tot trepitjam sense
    tacte social als ambients urbans.                    voler els ous extremadament mi-
                      vació dels valors naturals, amb un
    Estimam la natura, admiram el pai- enfocament que prioritza (o hauria  mètics, bé nosaltres o les nostres
    satge, pujam muntanyes o passe- de prioritzar) la protecció de la flora  estimades mascotes, que també
    jam per una platja. La natura sembla i la fauna presents. Hi trobam mit- troben amb facilitat els pollets que
    oferir-nos un “téntol”, ens obri una fi- jans interpretatius i infraestructures  encara no volen. Davant aquestes
    nestra per on evadir-nos. Però què que ens faciliten la comprensió i el  molèsties, sovint fugen fins als illots,
    passa quan aquesta necessitat ens gaudi, però també hi trobam (tot i  però aquí també desembarcam
    afecta a tots a la vegada?     que certament no sempre amb la   amb barques, surf de rem o arribam
                      suficiència necessària) limitacions i  nedant.
    Aquests darrers mesos tots ens   vigilància per tal que l’ús públic no La convivència amb aquestes es-
    hem adonat que, anem o anem     afecti negativament les espècies i pècies ha de ser possible si ens
    quan sortim a la natura, hi trobam  els hàbitats més sensibles.    comportam responsablement en
    multitud de persones amb les ma-                    aquests espais litorals. Si no sortim
    teixes necessitats que nosaltres Però què passa quan l’espai no està  dels camins, no desembarcam als
    d’esbarjo, de gaudi, de llibertat,... especialment protegit, o no disposa  illots i duim els cans fermats podrí-
    Som conscients que estam fent un dels mitjans necessaris per a garan- em apuntalar la seva supervivència.
    ús intens dels espais naturals, i la tir la protecció, i alhora és sensible  Però per a molts això implica una
    capacitat de càrrega sovint supera perquè hi habiten espècies amena- limitació a la seva llibertat. Serem
    els límits tolerables a molts llocs, çades? És el cas per exemple de la  capaços d’entendre i de fer enten-
    minvant la qualitat de la visita. La majoria de petites zones humides,  dre que les normes de convivència
    pressió humana sobre els espais dels illots i dels sistemes dunars.  no només són imprescindibles en-
    naturals de les Balears està actual- Una de les espècies que requereix  tre els humans sinó també entre
    ment disparada, i aquesta situació aquests ambients i que es veu i es
                                        nosaltres i la resta d’habitants del
                                        planeta? •
     cati artigues   4 - EB50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9