Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 24 Març 2017 16:49

Limitar la incineració, obligació del compostatge de matèria orgànica i implantació del SDDR: objectius irrenunciables de la nova Llei de Residus

Imatge de la reunió mantingutda per membres de la Platatorma a l'octubre del 2015 amb el Conseller de Medi Ambient per a sol·licitar l'impuls d'una Llei autonòmica de residus. Imatge de la reunió mantingutda per membres de la Platatorma a l'octubre del 2015 amb el Conseller de Medi Ambient per a sol·licitar l'impuls d'una Llei autonòmica de residus.

Consideram que aquest és un marc normatiu imprescindible a partir del qual s'hauran de revisar les planificacions sectorials insulars de residus de cadascuna de les illes en vistes a  millorar significativament la gestió actual dels residus.

Avui divendres acaba el termini fer aportacions abans de la redacció del projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears. El GOB, juntament amb la resta d'entitats que formen part de la Plataforma per a la Reducció de Residus, han exigit des de principis de legislatura, l'impuls d'una Llei de Residus de les Illes Balears, amb l'obejctiu de capgirar l'actual model de gestió de residus a les Illes (https://www.gobmallorca.com/que-feim/residus/diverses-entitats-fan-front-comu-per-una-llei-autonomica-de-residus). Consideram que aquest és un marc normatiu imprescindible a partir del qual s'hauran de revisar les planificacions sectorials insulars de residus de cadascuna de les illes en vistes a  millorar significativament la gestió actual dels residus.

Per això, com a GOB, hem fet arribar a la Conselleria el que consideram els aspectes claus que cal que la nova Llei introdueixi:


1. Consideram imprescindible que la Llei estableixi objectius quantificats i planificats en temps, relatius a:
- recollida selectiva dels diferents fluxos de residus
- reciclatge de les diferents fraccions
- prevenció de residus
- i preparació per a la reutilització.


2. Consideram imprescindible que introdueixi l'obligatorietat de la separació de la materia orgànica, així com la possibilitat de gestionar, via compostatge, la pròpia matèria orgànica ja sigui a l'àmbit domèstic, com industrial i comercial, i establir també l'opció de permetre la descentralització de la gestió amb plantes mes petites i distribuïdes pel territori, per qüestions d'eficiència pel principi de proximitat, evitant així al màxim el transport de residus i afavorint el tancament del cicle tan més a prop com es pugui del lloc on es produeix el residu.


3. Consideram que en cap cas la llei ha de facilitar el transport dels residus entre illes, pel principi de proximitat ja esmentat.

4. Consideram que cal incloure el SDDR per envasos de manera obligatòria a tot el territori per tal d'optimitzar la recollida i tratament d'aquesta fracció d'envasos i eliminar costos dels circuits municipals de recollida i tractament d'envasos.

5. Consideram impresdincible que s'estableixin els requisits mínims pels esquemes de Responsabilitat Ampliada dels Productors (d'acord amb les noves directives europees) que han d'incloure:
- cobertura total dels costos de gestió de residus, incloent: recollida selectiva, triatge i costos de transport i tractament.
- aquesta cobertura s'ha d'aplicar a tot el territori i no només allà on resulta rendible
- els SIGs hauran d'establir objectius de prevenció

6. Consideram imprescindible que la llei introdueixi un bon apartat de fiscalitat per tal de modular comportaments cap a la major sostenibilitat i per afavorir els objectius de l'economia circular. Una recaptació que ha de ser finalista i s'ha de destinar a finançar l'assoliment dels objectius de la Llei.

7. S'ha d'establir la prohibició de l'ús de bosses de plàstic i fixar objectius per reduir el malbaratament alimentari.

8. Consideram imprescindible una separació per a la consideració i tractament dels residus domèstics i dels residus comercials i industrials, assimilables a RSU, especialment pel cas de la indústria turística. Entenem que el municipi ha d'oferir un servei però no via taxa municipal sinó via preu públic (com es fa a Catalunya) per a la recollida i tractament dels residus generats dins l'àmbit de les activitats econòmiques i que siguin assimilables a residus domèstics.

9. Consideram que la Llei ha de fomentar les taxes de pagament per generació de residus que penalitzin la gestió de residus mitjançant abocament o incineració

10. Consideram que la Llei per tal d'enfocar bé els objectius, ha de partir de l'elaboració d'unes dades pròpies, fiables i transparents de la comptabilitat dels residus a les nostres illes. L'administració, via Llei, hauria d'establir una metodologia única de càlcul i establir mecanismes per tal de disposar de la informació necessària per saber el punt de partida i anar avaluant correcta i precisament els resultats dels avanços en relació als objectius plantejats.

Des del GOB esperam poder continuar treballant per a garantir aquests objectius que consideram, de mínims, i que necessàriament ha d'incloure aquesta nova llei.

Llegir 1066 vegades Darrera modificació el Divendres, 24 Març 2017 17:04