Dilluns, 20 Mai 2019 13:23

Presentam al·legacions a l’expedient sancionador de l’hotel Don Pedro.

El GOB insisteix en reclamar-ne la demolició

 

El GOB ha presentat al·legacions a la instrucció de l’expedient sancionador IL-2018/006 en relació als edificis de l’Hotel Don Pedro i l’Hotel Vistamar, situats a Cala Clara de Sant Vicenç en el municipi de Pollença, tramitat pel Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca.

En l’escrit d’al·legacions sol·licitam la demolició dels edificis de l’Hotel Don Pedro i Hotel Vistamar per estar construïts sense la preceptiva autorització de l’administració de costes de l’Estat a que fa referència la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes i normes 191 i 192 del Pla General d’Urbanisme de Pollença.

Com a prova presentam un escrit signat pel Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears d’octubre de 2010 i on en el punt tercer de l’esmentat escrit se diu textualment: “3º.- No consta en los archivos de esta Demarcación de Costas que el edificio se construyera en las entonces zonas maritimo-terrestre, de vigilancia y de salvamento de costas con autorización de la Administración del Estado”.

A l’any 1971 –l’edifici de l’Hotel Don Pedro fou construït entre 1971 i 1972- l’organisme competent en matèria de Costes per a les autoritzacions per a construccions en l’antiga Servitud de Salvament era la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas y la Jefatura de Costas y Puertos de Baleares, mentre que a la zona de l’antiga Servitud de Vigilància no s’hi podia autoritzar cap obra en compliment de les Lleis de Ports de 1928 i la llei de Costes de 1969.

Per això consideram que no se pot donar validesa al suposat Títol habilitant (Declaració Responsable) per a l’execució d’obres a zona de servitud de protecció al carrer Cala Clara, 8 (Hotel Don Pedro) remesa en data 14 de març de 2019 a l’Ajuntament de Pollença per la Consellera de Territori i Infraestructures i que en tant no s’aporti pel promotor, o altra institució, l’Autorització de l’Estat exigible a que fa referència el punt c) de la Declaració Responsable en correspondència amb la Disposició Transitòria quarta 1 de la Llei de Costes i Disposició Transitòria tretzena 1 del Reglament General de Costes, s’ha de considerar la Declaració Responsable falsa, i per tant sense cap valor legal ni de Títol habilitant per a fer obres.

En quant a la referència que se fa a “l’emissió d’un certificat municipal el qual estableix l’existència de llicència urbanística per a la construcció de dits immobles.”, no se poden considerar suficients per quan el que requereix la DT 4.1 de la LC, la DT 13.1 del RGC i Norma 192.2 del PGOU de Pollença per a la Servitud de Protecció i Norma 191.2 del PGOU de Pollença per a la Servitud de Trànsit per a poder fer obres és l’existència de l’Autorització exigible per l’Administració de l’Estat.

La Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes és molt clara en aquests casos, per quan diu que: “1. Les obres i instal·lacions construïdes abans de l’entrada en vigor de la present Llei, sense l’autorització o concessió exigible d’acord amb la legislació de costes llavors vigent, s’han de demolir quan la seva legalització no sigui procedent per raons d’interès públic.” A més, aquestes obres no se poden legalitzar a l’estar els usos hotelers prohibits en la zona de servitud de protecció.

Per aquesta disposició legal hem sol·licitat a la Conselleria de Territori i Infraestructures que ordeni als responsables i promotors de les obres i a la propietat dels edificis de l’Hotel Don Pedro i Vistamar la demolició dels edificis afectats per les Servituds de protecció i trànsit establertes per la legislació de costes.

Llegir 652 vegades Darrera modificació el Dimecres, 22 Mai 2019 10:01

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.