Page 7 - Es Busqueret 21
P. 7

Actualitat

 El virot petit Dificultat d’identificació detallats, que l’existència de semblances  no gaire lluny d’allà. La informació genè-
                       entre virots no significa necessàriament
                                        tica del virot petit de Menorca suggereix
                                        una hibridació entre el virot petit i el virot
                       que siguin de la mateixa espècie. Les da-
       Identificar virots és un desafia-
 Per Miguel McMinn i Ana Rodríguez
                       petit és una espècie diferent al virot de
                                        perquè totes les aus de Menorca són mor-
 Skua Gabinete de Estudios Ambientales SLP ment per a un ornitòleg aficionat. Tot i  des genètiques ens indiquen que el virot  de llevant. Tot i això, no ens explica el
     que només hi ha 15-19 virots del gènere
 www.skuasl.com Puffinus, nombre que pot variar segons  llevant, tot i que amb una història evolu- fològicament iguals al virot de llevant.
     l’autor que les descrigui, totes són molt  tiva comuna. Es desconeixen molts dels  Encara que la morfologia d’aquestes
 L’aucell marí de les Balears... o no ta nova espècie. Molts creiem que el virot petit és, en realitat,  semblants en la seva morfologia, ecologia  aspectes de la història evolutiva dels vi- aus ha dificultat la identificació tant a ta-
 un aucell de l’Atlàntic que nidifica a les illes Balears. A l’Atlàntic  i comportament. Els virots són una mà- rots, i és segur que el futur ens sorpren- xònoms com a ornitòlegs aficionats, hi ha
 El virot petit és, avui en dia, més popular a les illes Britàni- n’hi ha tot l’any, fins i tot durant els mesos d’incubació i cura  quina perfecta per pescar sardines, que  drà amb noves troballes, com la solució a  trets distintius que permeten separar les
 ques que a les Balears. R. Wynn i P. Yésou trobaren evidències  dels polls. Els adults reproductors i els polls volanders deixen  funciona igual de bé en tots els mars del  l’enigma del virot petit de Menorca. Tots  diferents espècies. Per a una au amb
 que el virot petit es desplaça cada vegada més al nord, cercant  la Mediterrània al juliol, creuant ràpidament l’estret de Gibraltar  Planeta i, quan un disseny evolutiu funci- els ornitòlegs que han vist el virot petit de  una vida nocturna en la colònia, lluir
 aigües més productives a l’Atlàntic. Es desconeix si aquest despla- per a dirigir-se cap al Cantàbric i al canal de la Mànega i arriben,  ona, la naturalesa sol ser conservadora. Menorca, afirmen que es tracta del virot  un plomatge distintiu per al festeig
 çament és conseqüència de l’escalfament global, de l’esgotament  fins i tot, al mar del Nord. Les aus no reproductores abandonen  de llevant. El plomatge del virot petit de  no té gaire sentit. En la foscor,
 de les pesqueres del Cantàbric o de la combinació d’ambdós fac- les Balears el mes de maig per a dirigir-se a l’Atlàntic. El retorn a  El virot petit va ser descrit per a la  Menorca és idèntic al de les poblacions  la millor forma de comuni-
 tors. Preferim ser cautelosos en aquest aspecte i veure què ens  les colònies sembla més esglaonat i, a finals d’agost, els primers  ciència el 1921, desconeixent-se llavors  més occidentals de virot de llevant que es  car-se és el so, i tots els
 espera en un futur immediat. Allò que sí podem afirmar és que,  reproductors, que solen ser mascles, comencen a reclamar els  el seu lloc de nidificació. Ja es coneixia  troben en el sud de França, Còrsega i Sar- virots són molt vocals a
 en l’actualitat, el virot petit s’ha convertit en un nou atractiu per  seus nius. A partir d’octubre i novembre es comencen a detectar  l’existència del virot de llevant (Puffinus  denya. Les aus de Menorca són més peti- les colònies. Els cants dels
 als ornitòlegs que visiten les costes del sud d’Anglaterra. grans concentracions d’individus a prop de les colònies i s’inicia,  yelkouan), però aquest nou taxó era molt  tes que les de Mallorca o les Pitiüses. A la  virots són diferents, depe-
 de nou, el cicle reproductiu amb la posta d’un únic ou a finals  diferent, més gros i rogenc. El primer in- mar, un virot petit de Menorca no es pot  nent de l’espècie, essent
 El 1921, el cirurgià i ornitòleg britànic Percy R. Lowe va  de febrer. Els reproductors passen molt de temps a les Balears,  tent de posar ordre en la taxonomia dels  diferenciar d’un virot de llevant. El 1985  molt fàcil distingir un
 descriure, a partir d’un exemplar capturat a les costes del nord  mentre que els no reproductors (subadults i aus que enguany  virots va ser l’agrupament emprant crite- E.J. Mackrill va fotografiar un virot de lle- virot petit d’un virot de  Fotografia aportada per
 d’àfrica, una nova espècie de virot amb el nom de Puffinus  no criaran) sembla que passen més temps a l’Atlàntic. Encara  ris morfològics. Avui sabem, gràcies als  vant prop de la costa de Menorca, sense  llevant i, fins i tot, d’un  Hadoram Shirihai,
 mauretanicus, el nom científic del virot petit. Lowe va descobrir  desconeixem molts dels aspectes de la vida del virot petit a mar  estudis genètics i morfològics molt més  saber llavors que aquestes aus nidificaven  virot petit de Menorca. Albatrosses, Petrels and Shearwaters
                                                    of the World, A & C Black, London ©
 que diversos exemplars de virot de llevant (Puffinus yelkouan)  obert i, del que sabem de la seva estada a les colònies, no tot
 capturats a les costes britàniques en realitat pertanyien a aques- són bones notícies. L’efecte de la rata sobre les biotes insulars  d’eradicar-ne els depredadors. La solució  sobre els altres elements de l’ecosistema
    i les aus marines ha estat documentat en  roman en la restauració ecològica o la  ja que, fins i tot, es pot donar la paradoxa
    tot el món. A les Balears, sabem que po- reconstrucció de les comunitats o ecosis- que l’eradicació d’un element no desitjat
 El paradís perdut L’arribada de l’home a les Balears,  cials al paradís del virot. L’illa de Cabrera  den depredar ous i polls de virot petit, i fins  temes que hi havia abans, tan fidelment  pot causar-hi un impacte negatiu encara
 ara fa 4.000 anys, suposà l’extinció del  Gran n’és un exemple. El 1975, Joaquín  i tot se n’ha detectat la depredació d’aus  com es pugui. Tot i això, per molt que vul- major.
    adultes. A tres illes petites la presència de
                      guem, un ecosistema restaurat no és un
 A la fauna prehumana de les Pitiüses  rascló endèmic, de les oques, de l’àguila…  Araujo va detectar-hi la nidificació del virot  rates s’ha relacionat amb l’extinció local  retorn al passat; no es pot tornar a les
 no hi havia mamífers terrestres, una anor- i l’inici de la recessió del virot petit. petit al mateix temps que en descobrí la  del virot petit, i a illes més grans creiem  Pitiüses prehumanes, perquè no conei- Les Balears, que reclamen
 malitat faunística en el context de la Medi- depredació d’exemplars per un petit car- que els virots petits no utilitzen determi- xem totes les relacions del sistema. Hi ha  valors turístics de qualitat
 terrània que únicament es dóna a les illes  A les illes, la carn d’aus marines ha  nívor, la geneta, introduïda l’any 1894 per  nades zones a causa d’una major presèn- components que possiblement s’han per-
 oceàniques. A l’arxipèlag Pitiús d’aquell  estat, i encara és, un aliment important  controlar una plaga de conills, o el moix  cia d’aquests rosegadors. Les rates no tan  dut per sempre i, sobretot, una comunitat  per atraure nous visitants,
 moment només hi havia aus, moltes més  i molt apreciat. Es coneix l’existència de  domèstic, espècie introduïda també per al  sols perjudiquen el virot petit, també cau- pot evolucionar cap a alguna cosa molt  han de dur a terme un
 que a l’actualitat: un rascló endèmic,  recol·lectors de virots a tot el món: Japó,  control de rates i ratolins. Noves prospec- sen un impacte negatiu sobre altres aus  diferent al que havíem plantejat a l’inici.
 àguiles marines i oques petites. Les aus  Nova zelanda, Austràlia, Escòcia… i a la  cions realitzades a Cabrera Gran, vint anys  marines com el virot gros (Calonectris dio- Per tant, el nostre objectiu hauria de ser  esforç en la restauració
 compartien l’hàbitat amb una sargantana,  nostra Formentera. És una activitat soste- més tard, pareixien indicar que el virot pe- medea), la noneta (Hydrobatus pelagicus)  el de restaurar, amb la nostra millor cièn- dels valors ecològics més
 invertebrats, ratapinyades i, segurament,  nible en el temps si només es recol·lecta  tit ja no hi nidificava i es limitava a criar en  i el corb marí (Phalacrocorax aristotelis).  cia, ecosistemes costaners i insulars on el
 amb el vell marí. Els fòssils de virot petit  un determinat nombre d’ous o polls i, mai,  illots propers. No obstant, fa quatre anys  Els seus efectes sobre la vegetació són de- virot petit sigui part d’una comunitat com- rellevants de la seva
 que s’han trobat a les Pitiüses ens con- progenitors. A Formentera, la recol·lecció  poguérem confirmar que algunes parelles  vastadors i transformen completament el  partida amb altres aus marines, plantes,  natura emblemàtica.
 ten una història de colònies que s’estenien  d’aus adultes, moltes de les quals devien  encara nidifiquen a Cabrera Gran. Havien  paisatge de moltes illes. Lamentablement,  invertebrats i rèptils. En aquest procés
 des de petites elevacions de l’interior fins  ser reproductores, es convertí en una ac- sobreviscut fent el niu a una zona inac- pot ser ja massa tard per conèixer quin  de restauració, l’eradicació d’espècies in-
 a la costa. L’absència de carnívors i d’al- tivitat insostenible que provocà un greu  cessible de penya-segats marins, un lloc al  efecte han tengut les rates sobre la fauna  vasores seria una eina més, però mai un
 tres possibles depredadors oportunistes  impacte sobre la població de virot petit a  qual els depredadors no hi poden accedir. invertebrada de molts d’illots. finalitat en si mateixa. A les Balears, els  Virot petit depredat
 proporcionaren al virot petit un paradís on  l’illa. Avui en dia, ja no es recol·lecten vi- nostres objectius han de ser ambiciosos i
 nidificar amb total seguretat. Però el virot  rots petits a les Pitiüses. Els petits illots remots i els penya-se- no hem de limitar-nos a actuar en petites
 petit trobà, en altres aus, uns ene- gats inaccessibles es converteixen llavors  Restauració de les colònies illes deshabitades. Les actuacions haurien
 mics potencials i la nit, moment  L’home va introduir,  en els únics llocs segurs que els queden  insulars d’incloure zones de costa de les illes grans
 d’entrada a les colònies, es  accidental o intenci- a aquestes aus a les Balears, llocs aïllats  habitades, como Menorca i Formentera.
 convertí en la seva estratègia  onadament, de- de l’amenaça de l’home i dels carnívors  Es pot fer alguna cosa per a garantir  Tot i això, en un procés de restauració
 defensiva, estratègia que li  predadors  que va introduir. Però no tarda en arribar  la supervivència del virot petit en les se- ecològica s’ha de ser caut, cada actuació
 ha resultat inútil davant  poten- una nova amenaça a aquests refugis, una  ves colònies? Sí, però no es tracta, només,  ha de tenir en compte les conseqüències
 els mamífers que cacen  espècie que pot ser un depredador devas-
 de nit. tador i que acompanya l’ésser humà
 per tot el planeta: la rata.
 Fotografia aportada per
 Hadoram Shirihai, L’ús de càmeres infraroges ha permès confirmar l’activitat de depredadors com la rata.
 Albatrosses, Petrels and Shearwaters
 of the World, A & C Black, London ©
 6 - EB21                                               EB21 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12