Page 12 - Es Busqueret 24
P. 12

Un racó per descobrir
    El pont de la sèquia del Ratxo    Per Toni Soler

       Al terme municipal de Calvià, a Ma-
    llorca, hi ha la finca pública de Galatzó.
    Allà s’hi troba el pont de la sèquia del
    Ratxo, molt a prop del límit de les finques
    del Ratxo i Galatzó. Per arribar a aquest
    racó, una vegada hem accedit a la finca i
    abans d’arribar a la segona barrera d’ac-
    cés, prendrem el camí cap a la dreta.
       Una vegada sobrepassat el torrent
    del Ratxo per un gual empedrat que tra-
    vessa el torrent, a l’esquerra apareix una
    petita esplanada. Si ens fixem bé, veurem
    un camí, millor dit una senda forestal, a
    la nostra esquerra que s’endinsa en una
    densa pineda secundària amb sotabosc
    de carritxeres i mates. Aquest tirany ens
    conduirà, aproximadament a uns cent me-                                 TONI SOLER
    tres, al nostre punt de destinació. Malgrat
    que el camí es va desdibuixant, la remor
    de l’aigua que corre per la sèquia ens hi
    dirigirà.                   Trencapinyons, Loxia curvirostra
       En aquest punt podem observar com                                 JUANJO BAzáN
    la sèquia del Ratxo creua el desnivell del
    torrent mitjançant un aqüeducte, denomi-
    nat communment “el pont de la sèquia del
    Ratxo”.
       Tipològicament correspon a un pont
    d’arc, en el qual un arc de mig punt és
    l’element que sustenta la via de pas. La  JUANJO BAzáN
    sèquia discorre per la part superior del                Ferrerico blau, Cyanistes caeruleus
    pont.
       Una vegada que hem arribat a aquest  En el pont, l’aigua ralenteix el seu  Verderol, Carduelis chloris
    lloc, podrem gaudir del seu verdor i fres- discórrer en el camí cap a l’aljub dels mo-
    cor, propiciats per una vegetació exhube- lins d’aigua de Galatzó. Per aquest motiu,
    rant. En destaquen les molses i falgueres  sobretot a l’estiu, nombroses espècies
    que, sens dubte, ens cridaran l’atenció. d’ocells l’aprofiten per beure i banyar-s’hi.
                      Per tant, en aquesta època és un punt
                      d’observació privilegiat.
                        La llista de visitants seria intermi-
                      nable, però podríem destacar la presèn-
                      cia del busqueret coallarg (Sylvia balea-            JUANJO BAzáN
                      rica), senyoretes (Aegithalus caudatus),
                      trencapinyons (Loxia curvirostra), tudons
                      (Columba palumbus), ferrerico blau (Cya- gua (Natrix maura) com també nombro-
                      nistes caeruleus), tórtora (Streptopelia
                      turtur) i, per descomptat,    sos invertebrats. Una vegada realitzades
                      nombrosos fringíl·lids com     aquestes observacions podem optar per
                      la cadernera (Carduelis      tornar pel mateix camí pel qual hem ac-
                      carduelis),  verderol        cedit o fer-ho a través de la sèquia en
                                          direcció a l’oest. Sortirem al camí del
                      (Carduelis chloris) o
                      passerell (Carduelis          ses Planes i posteriorment podrem o
                      cannabina).               bé anar a visitar la cases, cap a la
                                             dreta, o bé tornar a l’inici del
                        Si hi estem interessats,          camí de la finca cap a
                      també podrem observar ele-             l´esquerra. •
                      ments molt característics
                      de la fauna de la sèquia
                      com el granot (Pelophy-
                    TONI SOLER lax perezi) i la serp d’ai-


     12 - EB24
                                  Tudó, Columba palumbus JUANJO BAzáN
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17