Page 10 - Es Busqueret 24
P. 10

Naturalisme
    Amb el quadern a la butxaca!    Per Cati Artigues

       Quantes vegades has volgut recor- Quantes vegades t’has penedit de no dur  meiablement contra tu, i les simples anota-
     dar una determinada observació feta en el  un registre ordenat de les teves observaci- cions recollides de forma desordenada en
     passat i les dades que has trobat en el teu  ons per poder comparar-les amb les actu- un vell quadern es revelen com un caramull
     quadern de camp no han estat suficients  als? O t’has trobat amb la falta d’un apunt  de dades que de poc et poden servir. És
     per respondre els teus dubtes? O quants  precís per poder provar una observació im- ben hora de posar-hi remei amb una sèrie
     moments emocionants han quedat parcial- portant, fins i tot una possible raresa?  de consells que t’ajudaran a millorar el teu
     ment obscurs en la teva memòria, o fins i  Amb el pas del temps, com si fos una  registre d’observacions i a tenir un quadern
     tot has oblidat per complet, perquè no te- terrible venjança, la peresa del moment i el  de camp veritablement útil.
     nies una ajuda que et permetés recordar?  “ja ho apuntaré més tard” es tornen irre-
          APUNTA tot allò que         En el camp OBSERVA amb atenció. És un moment crucial. Si trobes
          et resulti interessant o et   un aucell que no pots identificar, pren dades immediatament. Com fer-ho?
          cridi l’atenció. No et limitis  Avalua ràpidament si podria ser una pèrdua de temps intentar prendre notes de
         únicament a fer llistes dels  forma curosa amb l’aucell ben al davant, amb la més que probable possibilitat que
         aucells que observes. Anota          fugi en qualsevol moment. El simple fet de transcriure una des-
         la data, l’hora, la localització          cripció, mantindria els nostres ulls lluny dels prismàtics o
        precisa, les condicions atmosfè-           del telescopi. A més a més, la natura es mostra de vega-
        riques, la duració de l’observació           des indescriptible, i detallar ràpidament tots els caràcters
       … però igualment afegeix detalls            que observam resulta gairebé impossible, complicat o
       del nombre d’exemplars, la direcció          embullós. El més ràpid en aquests casos és fer un dibuix
       de vol, aucells cantant, l’alimentació,        en brut del que estàs observant. Si disposes de més temps,
      agressions, displays, adults peixint          pots dotar al teu dibuix de descripcions escrites més detalla-
      polls amb aliments poc usuals, aucells        des sobre els aspectes més complicats de dibuixar,
      amb bosses fecals al bec, interaccions         com la forma de volar, de caminar o els colors …
     amb altres espècies, els fruits i les flors      Una opció perfectament vàlida seria dur
     del moment, la presència d’insectes…         una mini gravadora per enregistrar els teus
                               comentaris, però en aquest cas caldria co-
                               nèixer molt bé la topografia de l’aucell per
                               adjudicar les descripcions de forma correcta i
                              saber si estàs fent la descripció d’una cella o una franja
                              superciliar, informació que podria resultar crucial més tard.


                            SIGUES DISCIPLINAT i CONSTANT i
                            intenta dur un registre tan al dia com sigui
                            possible. De vegades resulta útil emprar
                            dos quaderns diferents. En primer lloc,
                            tingues-ne un de petit, de butxaca, per
                            dur al camp. Acostuma’t a dur-lo sempre
                            amb tu i, sobretot, a emprar-lo. Hi pots fer
                           anotacions en brut, descripcions, esquemes, …
                      però també esbossos i dibuixos. També convé tenir
                      un segon quadern, més gran, a casa per poder
                      completar les teves observacions. Si disposa d’ane-
                   lles (dues!) podràs incorporar material complementari en
               qualsevol moment (adjuntar-hi fotografies, gràfiques, mapes, fulls de
          registres, dibuixos més complets, articles…). És millor tenir-lo a la vista, acces-
     sible i amb els estris d’escriure just al devora. No és necessari anotar-ho tot de seguit, millor fer-ho
      a petits intervals, aprofitant que prens el cafè o després de sopar. Es tracta de crear un hàbit.

                             COMUNICA les teves cites. Per a protegir els
                           aucells i els seus hàbitats els grups conservacionistes com
                           el GOB necessiten de la informació que tu recopiles en el
                          camp. Les teves cites són una part important i imprescindible
                          de la informació que es necessita per evidenciar problemàti-
                          ques, presències, absències, canvis, alteracions de l’hàbitat….
                          Així que fes-les útils! A Balears les pots comunicar al GOB a
                          l’adreça ornitologia@gobmallorca.com. Si viatges, comunica
                           igualment les teves observacions als grups ornitològics locals.
     10 - EB24
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15