Page 7 - Es Busqueret 24
P. 7

Marcatge amb anelles de lectura a distància


       L’any 2003 va començar a Menorca  Malgrat que el nombre d’aus ane- Barcelona), i les d’Alacant i Múrcia. Sem-
     un projecte d’anellament d’exemplars de  llades no és molt elevat (menys de 250  bla que hi ha una certa tendència dels
     corbs marins joves i adults amb anelles  exemplars) ja es poden extreure les  joves a desplaçar-se cap a un lloc o un
     plàstiques de lectura a distància, al qual  primeres conclusions. Així, alguns polls  altre depenent del seu origen, si bé és
     es van afegir als anys següents les illes  nascuts a les Illes Balears realitzen mo- necessari confirmar aquesta tendència
     de Mallorca, Eivissa, Formentera i Cabre- viments dispersius cap a la Península  amb una major quantitat de dades. Si és
     ra.                Ibèrica, tot i que no es pot quantificar  certa aquesta tendència dispersiva, els
       S’han utilitzat anelles plàstiques de  quin percentatge dels polls nascuts a  exemplars del nord de l’arxipèlag - Me-
     color blanc amb dígits negres (lletres i  les nostres illes tenen aquest comporta- norca - es desplaçarien majoritàriament
     números) que és possible llegir a certa  ment; d’altres romanen a la mateixa illa  cap a les províncies de Girona i Barcelo-
     distància amb l’ajut de prismàtics o de  on han nascut i una altre fracció es dis- na, mentre que els exemplars provinents
     telescopi.            persa per les illes de l’arxipèlag. Es des- del sud de l’arxipèlag - Eivissa i Formen-
       L’objectiu principal del projecte és  coneix encara quant de temps romanen  tera - es desplaçarien majoritàriament
                                        cap al litoral més al sud, a les províncies
                      aquests joves a la Península Ibèrica, si
     determinar l’ús de l’espai i els moviments  uns mesos, uns anys o si alguns acaben  d’Alacant i Múrcia.
     dels exemplars immadurs des que aban- per instal·lar-se a les costes peninsulars.
     donen el niu fins que tornen ja adults  En aquest sentit, l’augment actual de la  Per tal d’obtenir una major i millor
     al tercer any de vida, incidint especial- majoria de poblacions assentades a la  quantitat de dades és necessari incre-
     ment en la seva ecologia dispersiva i les  costa del llevant peninsular ibèric pot ser  mentar el nombre d’exemplars anellats
     àrees d’assentament temporal. A més  a causa d’exemplars insulars en dispersió  i de recuperacions. Això permetria con-
     d’aquests objectius principals, l’anella- que s’assenten per aquest litoral penin- firmar algunes de les hipòtesis amb les
     ment amb anelles de lectura a distància  sular.           quals es treballa actualment, i millorari-
     també serveix per determinar les taxes                en de forma important els coneixements
     de supervivència dels exemplars i la  Els principals llocs del mediterrani  sobre l’ecologia d’una subespècie que té
     importància de les diferents causes de  peninsular on s’han efectuat observaci- una part molt important de la seva po-
     mortalitat, si bé per això és necessari un  ons d’exemplars marcats han estat les  blació a les nostres costes. Aquesta si-
     elevat nombre d’exemplars anellats i de  costes de la província de Girona, les cos- tuació ens dóna una gran responsabilitat
     recuperacions.          tes de Garraf (situades a la província de  en la seva conservació.


                                   DAVID GARCIA

      Recuperacions de corb marins anellats a les Balears en funció de cadascuna de les
      illes on varen ser anellats.
     DAVID GARCIA                     DAVID GARCIA

                                                    EB24 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12