Page 9 - Es Busqueret 24
P. 9

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest cucui?


       Per Pere J. Garcias     1  Les plomes de la gola estu-
       fades ens indiquen un estat
      d’excitació.


     2  La col·locació dels dits, dos
       endavant i dos endarrere, és            1
      a dir una postura zigodàctila,
     és característica de diversos or-
     dres d’aus com els cuculiformes i
     psitaciformes, entre d’altres.
                                           3

     3  El color gris del pit ens in-
       dica que és un mascle. Les
      femelles el tenen tenyit de
     bru o, fins i tot, hi ha una forma
     quasi roja que sols es dóna a les
     femelles.


     4  La postura “ales caigudes”    6              2
       és característica d’aques-
      ta espècie; de fet, quan està
     posada en una branca dóna la
     sensació que caurà d’un moment
     a l’altre.


     5  La coa llarga la sacseja de
       costat a costat i l’obri com
      un ventall quan emet el seu        5
     cant territorial.     6  Per a cantar i defensar el
       territori sempre cerca bran-
      ques molt visibles, sovint al                  4
     capcurucull dels arbres o pals i
     tanques.

           Cuculus canorus, quin nom més rar!       Ja ha arribat la primavera amb les  complet és cucui cantaire o melodiós. gök, en noruec gauk, en txec kukačka,
     seves al·lèrgies, floracions espectaculars,  Així de fàcil i rotund. No està gens mal  en polonès kukulka i ja no seguesc més.
     aucellons cantaires, mamífers zelosos…  aplicat, ja que el nom genèric és onoma- És curiós que en castellà també se l’ano-
     i l’astènia. Precisament com que en sóc  topeic i aquesta característica és l’única  mena cuclillo seguint l’exemple del llatí,
     una víctima, avui no estic molt fener i el  que es té en compte per anomenar-lo en  ja que la desinència -ulus indica dimi-
     nom que us duc és el del cucui, molt adi- moltes de llengües; en català cucut, en  nutiu i el nom real seria cucuiet. Potser
     ent per les dates en què estem. Cuculus  portuguès, gallec i castellà cuco, en basc  en aquest cas s’ha duit massa enfora la
     canorus, en principi no és molt rar ni mal kuku, en italià cuculo, en francès coucou,  traducció literal, que de cucuiet en té poc
     de pronunciar. Cuculus ve del nom llatí  en anglès cuckoo, en alemany kuckuck,  aquest bergant! •
     que rebia l’au i canorus deriva del verb  en neerlandès koekoek, en danès gøg, en
     llatí canere, és a dir, cantar. Així el nom  finès käki, en islandès gaukur, en suec


                                                    EB24 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14