Page 11 - Es Busqueret 24
P. 11

UTILITZA els teus propis codis i                   Fes esbossos en el camp
    símbols per fer més ràpides les teves anotacions.
                                           L’aprenentatge i l’interès per l’ob-
                                         servació d’aus encara pot ser millor si
                                         intentes capturar visualment les teves
                                         observacions fent servir senzills dibui-
                                         xos. Aquesta és una de les moltes fa-
                                         cetes del món de les aus que et poden
                                         proporcionar majors plaers, i fer-ho és
                                         molt més fàcil del que et puguis ima-
                                         ginar. A més a més, els teus dibuixos,
                                         no importa com de mal fets pensis que
                                         estan, sempre suposaran un material de
                                         suport que donaran molt de valor a les
                                         notes escrites del teu quadern de camp.
                                         Ha de quedar clar que tothom té la ca-
                                         pacitat de dibuixar i el resultat que n’ob-
                                  TRIA
                                   un     tinguis és tan sols una qüestió d’opinió.
      PRACTICA tant el dibuix com               quadern   Recorda que les habilitats es practiquen
    les descripcions. Els dibuixos i els es-         de camp que   i també s’aprenen.
    bossos de camp són essencials, i sempre         s’adapti al que   Pensa també que un dibuix de na-
   suposaran un record de les característiques       necessites. Això,  turalesa no té perquè ser un bon dibuix,
   de l’aucell, però igualment t’has de familia-      de vegades, no és  tan sols ha d’intentar reflectir allò que
   ritzar amb els noms de la topografia d’una      gens fàcil. En principi,  veus. Un esbós sols ha de reproduir rà-
   au si vols estar preparat per fer bones des- hauria de ser compacte, amb una  pidament el que tens al davant, encara
    cripcions amb l’aucell al davant. Vés per  goma per subjectar els fulls quan fa  que sigui difícil a causa del moviment,
    parts (bec, ulls, cap, cos, ala, coa, ….). vent, de tapa dura que ens ofereixi  com un aucell que es neteja el plomat-
   Aprofita qualsevol ocasió per a prendre notes. un suport per dibuixar i escriure en el  ge, el vol ràpid d’un limícola que passa
                        camp. La tapa dura també protegeix  un instant per davant l’aguait, un display
                         els fulls de la pluja i evita que es  nupcial, … Sols has de captar el que ve-
                        masteguin més del necessari quan  gis tan simple i directament com et sigui
                        el dus dins la motxilla, o la butxaca,  possible.
                        o si cau accidentalment al terra. Jo  Dibuixar en el camp comporta
                         he trobat el quadern ideal en els  molts avantatges. A més de permetre
                        petits Moleskine per a aquarel·la, o  estudiar les aus directament en el camp,
                        els Windsor & Newton que permeten  fer un senzill esbós o dibuix t’ajuda-
                        una bona escriptura, però també fer  rà a identificar millor i a apreciar amb
                         senzills dibuixos        major facilitat les variacions entre, per
                            a color.         exemple, dos plomatges semblants. Di-
                                         buixant s’observa molt més ràpidament,
     DESITJA omplir el teu quadern amb informació amb un          es potencia la memòria visual, el record
   únic objectiu: que complementi la teva memòria. Estaràs segur que     i s’accelera el procés d’identificació. Es
   tens un bon quadern de camp quan el revisis temps desprès d’haver ano-   reconeixen millor formes i volums, co-
   tat una cita i et permeti recordar detalls que ja havies oblidat.      lors, moviments, sensacions… Tan sols
                                         es requereix pràctica i constància en el
                                         dibuix. Anima’t a fer-ho!
    REGISTRA la cita en el mateix moment de l’observació. Tant si fas una
  descripció escrita com un dibuix, és essencial prendre les notes directa-
  ment al camp. Una bona guia t’indicarà en quins caràcters t’has de fixar,
 però vés alerta que la teva descripció o dibuix no estigui condicionada per la
 informació que et proporciona el llibre. Una bona observació realitzada i descrita amb detall en
                     el camp suposarà tenir la informació correcta
                      per poder comparar-la amb la de la guia
                      i resultarà clau per a la identificació.

                                                    EB24 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16